La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA REPUBLICANA: PROPERA, EFICIENT I TRANSPARENT

Unes administracions públiques republicanes, participatives, transparents, innovadores i simplificades al servei dels ciutadans i finançades adequadament per garantir i desplegar l’estat del benestar, amb uns serveis públics propers i de qualitat.
 

Els pilars de la nova república

1
Una Administració propera, simplificada i descentralitzada al servei de la ciutadania i de l’estat del benestar

Una Administració propera, simplificada, descentralitzada i amb el recursos suficients per prestar els serveis adequats als ciutadans i garantir i desenvolupar l’estat del benestar.

Com ho farem?
 • Simplificar l’organització territorial de les administracions públiques en dos únics nivells: Estat descentralitzat en vegueries i municipis. Aquests podran mancomunar els serveis de forma voluntària i flexible.
 • Impulsar processos de simplificació i modernització administrativa per facilitar les gestions als conjunts d’usuaris i interlocutors dels serveis públics.
 • Descentralitzar les decisions i establir mecanismes de responsabilització i processos de millora contínua i qualitat que incrementin l'autonomia dins el marc estratègic definit.
 • Una legislació clara que defineixi els ens que han d’integrar les administracions públiques republicanes, els objectius que han de perseguir i la manera de controlar-los i d’avaluar-los.
 • Establir mecanismes obligatoris, eficaços i transparents de rendiment i d’avaluació de les polítiques públiques, com ara la creació d’una agència independent d’avaluació de les polítiques públiques.
 • Establir mecanismes permanents per mesurar i adequar el grau de proximitat i confiança dels serveis públics a la ciutadania a qui va destinada.
Valora la proposta
2
Unes administracions públiques republicanes: govern obert, transparència i participació ciutadana

Les dades de les administracions públiques han de ser obertes, accessibles i transparents per a la presa de decisions i la implementació de les polítiques públiques basades en la participació ciutadana.

Com ho farem?
 • Totes les dades i els estudis de les administracions públiques han de ser accessibles, llevat que un llei ho prohibeixi explícitament per motius justificats.
 • Cal garantir mecanismes de participació en totes les fases de les polítiques públiques i de la prestació dels serveis públics (elaboració, prestació i avaluació).
 • Tots els acords del Govern republicà seran públics, llevat de casos excepcionals previstos per llei.
 • Amb rang de llei, s’aprovarà un codi republicà d’ètica, responsabilitats i rigor a les administracions públiques.
 • Anunciar els perfils professionals i les retribucions dels càrrecs polítics, de confiança i directius de les administracions públiques del país, les declaracions patrimonials i d’interessos en el moment d’accedir al càrrec i en acabar, així com actualització anual de les variacions i, alhora, fer públics també els diferents òrgans dels quals formen part.
Valora la proposta
3
Una Administració innovadora i eficient que valori els treballadors públics

Els empleats públics són indispensables per a la construcció d’unes administracions públiques republicanes al servei dels ciutadans i que garanteixin la continuïtat i el desplegament de l’estat del benestar.

Com ho farem?
 • L’Escola de les Administracions Públiques de Catalunya ha de garantir que la igualtat, la publicitat en l’accés, el mèrit i el reconeixement de les capacitats i talents regeixin el funcionament de les administracions públiques republicanes en la selecció i la provisió dels llocs de treball.
 • En el marc de la constitució del nou Estat, establir les bases per avançar en un cossos comuns de la funció pública de les administracions públiques del país, amb sistemes homologables d’accés, provisió i carrera professional dels empleats públics.
 • Establir mecanismes per garantir la millora contínua de les competències dels empleats públics.
 • Incrementar l’autonomia dels empleats públics en la presa de decisions amb relació al seu lloc de treball per afavorir la innovació, millorar l’eficiència i facilitar la conciliació familiar.
 • Garantir la mobilitat entre les administracions públiques catalanes.
 • Delimitar amb claredat la frontera entre les tasques dels càrrecs polítics, els directius i els empleats públics i despolititzar les administracions reguladores i independents.
 • Regular la funció directiva professional per als càrrec directius amb accés de manera meritocràtica, transparent i amb avaluació pública dels objectius, en el marc de la nova regulació de les administracions públiques catalanes
 • Establir mecanismes per al rendiment de comptes, l’avaluació i la responsabilització dels empleats públics.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos