La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

AGRICULTURA i RAMADERIA

UN SECTOR AGRÀRI FORT PER UNA ALIMENTACIÓ DE QUALITAT I SALUDABLE

A la República Catalana, el sector agrari ha de ser competitiu i sostenible. Competitiu perquè compleixi les funcions de producció d’aliments segurs i de qualitat i pugui encarar amb garanties tant el gran potencial exportador com la demanda interna. I sostenible, tant des del punt de vista del medi com de la viabilitat econòmica de les explotacions. L’activitat agrària, forestal i pesquera tenen un paper importantíssim en l’equilibri territorial del país que cal tenir en compte, ja que ajuda a consolidar la població al territori i són la base del desenvolupament rural.
 

Els pilars de la nova república

1
La qualitat com a base de futur del sector agrari

La qualitat de les produccions agrícoles, ramaderes i forestals és la base del sector, perquè és a partir de la qualitat que es consoliden mercats i consumidors. L’aposta per la qualitat és imprescindible per complir els requeriments cada vegada més exigents de les persones consumidores dels mercats interiors i exteriors.

Com ho farem?
 • Utilització de varietats modernes, adaptades al territori i a les exigències dels mercats i, alhora, la revalorització de les varietats autòctones.
 • Consolidació de la producció ramadera adaptada a l’entorn i al mercat.
 • Aplicació de les bones pràctiques agràries i les normes modernes de respecte ambiental.
 • Compliment estricte de les condicions de bon maneig i manipulació en la transformació dels productes agraris.
Valora la proposta
2
La seguretat alimentària com a fonament de la confiança de les persones consumidores

La seguretat alimentària és un altre dels fonaments de futur del sector, i se sustenta en l’aplicació de pràctiques agràries i tècniques de producció que assegurin l’obtenció de productes agroalimentaris segurs per a la salut dels consumidors.

Com ho farem?
 • Aplicació de tècniques de producció adequades i modernes en la mesura que sigui possible.
 • Vigilància del compliment de països tercers de la normativa comunitària.
 • Vetllar per l’aplicació i el compliment estricte de la normativa sanitària vigent.
Valora la proposta
3
La competitivitat com a garantia d’un sector agrari fort i mantenir l'equilibri territorial

La competitivitat del sector, a partir de produccions ben orientades a les demandes dels mercats i basades en varietats i races rendibles i adaptades al medi, juntament amb una bona regulació de les relacions entre els actors de la cadena alimentària, és una assegurança per mantenir la competitivitat del sector, tant per al mercat interior com per al mercat d’exportació. Només un sector econòmicament viable i ambientalment sostenible pot mantenir l'equilibri territorial i assegurar la sobirania alimentària.
 

Com ho farem?
 • Orientar i adaptar les produccions a l’evolució de la demanda mitjançant la utilització de varietats, hibridacions o creuaments moderns i ben adaptats a les nostres condicions agroambientals i socioeconòmiques.
 • Incentivar la inversió per dimensionar i modernitzar tant els processos productius com els processos de transformació i comercialització per assegurar-ne la qualitat, la seguretat i la competitivitat.
 • Implantar mecanismes efectius, de promoció dels nostres productes amb distintius de Qualitat i d’Origen.
 • Crear les estructures d’estat necessàries (ambaixades, consolats, interprofessionals d’àmbit internacional, etc.) que intervinguin en l’efectiva promoció internacional de les produccions agroalimentàries catalanes, que proporcionin un autèntic suport i cobertura a les empreses exportadores catalanes, tant per consolidar els mercats com per obrir-ne de nous en països d’economies emergents o llunyans. I que col·laborin efectivament a posar en valor les produccions pròpies i posicionar-les en el mercat global.
 • Promoure els beneficis de la dieta mediterrània com un factor clau en la nostra vida. Vincular positivament aliments amb natura, gastronomia amb cultura, paisatge amb agricultura, educació amb salut.
 • Regular i promoure les relacions entre els actors de la cadena alimentària per a una distribució més equitativa dels marges comercials, perquè l’activitat agrària sigui econòmicament més rendible, animi la transmissió generacional i permeti la viabilitat del model català d’empresa agrària de base familiar.
 • Cal promoure la participació del sector primari en la construcció d'estructures de transformació i comercialització per millorar la rendibilitat de les explotacions i augmentar-ne la competitivitat. Només la participació del primer sector en tota la cadena que porta els aliments de les explotacions a la taula permetrà reduir significativament la vulnerabilitat produïda per l'extrema volatilitat dels preus en origen.
 • Simultàniament, caldrà ampliar la cobertura de les assegurances agràries, incorporant-hi el concepte d'assegurança d'ingressos (o de preus/costos), amb la finalitat de sostreure la determinació dels preus agraris a les actuacions d'especulació que periòdicament els afecten amb conseqüències absolutament negatives per les explotacions agroramaderes del país.
Valora la proposta
4
Sostenibilitat i custòdia del territori com a pràctica agrària mediambientalment responsable

La implementació de pràctiques agràries sostenibles que afavoreixin la biodiversitat, redueixin els residus i evitin la contaminació dels sòls i de les aigües és un element imprescindible per assegurar la capacitat productiva del nostre sistema agrícola, ramader i forestal.

Com ho farem?
 • Implementar un sistema integral de gestió de les dejeccions ramaderes a partir de plans d’adobament estructurats en funció dels conreus i les produccions obtinguts.
 • Modernització dels regadius com a mesura de racionalització dels recursos.
 • Afavoriment de la utilització i l’obtenció de varietats de conreus i races de bestiar adaptades a l’entorn.
 • Creació dels organismes públics per a la gestió de les conques hídriques interestatals.
Valora la proposta
5
Modernització del regadiu

Assegurar, a les zones més deprimides, la competitivitat i la continuïtat de l’activitat agrària, en el marc d’una política integral i moderna en la gestió del regadiu, que porti cap a una gestió integral i holística de l’aigua, com a recurs bàsic i essencial.
 

Com ho farem?
Valora la proposta
6
Investigació, recerca i transferència tecnològica per garantir el futur agrari

Augment de la inversió en investigació i recerca de cara a l’obtenció de noves varietats pròpies que evitin les despeses en drets d’autor (royalties), adaptades a les característiques de Catalunya, i per a la modernització dels processos productius i de transformació dels productes agroalimentaris.

Com ho farem?
 • Reorientació i potenciar la investigació adreçada al benefici del país, incrementant l’efectivitat i els recursos dels centre de recerca.
 • Foment de la investigació en la lluita contra plagues i malalties per la sanitat vegetal i animal.
 • Foment de la investigació en la millora dels processos de transformació i innovació.
 • Potenciació dels acords d’investigació amb altres països de condicions semblants per aprofitar sinergies.
 • Transferència dels resultats d’aquesta investigació als productors.
 • Potenciació de la formació professional agrària.
Valora la proposta
7
El món forestal, un recurs agrari més

La superfície forestal compleix una triple finalitat: és un espai d’ús públic i de lleure, té una funció ecològica i paisatgística i, alhora, és una producció agrària més, de fusta i biomassa. Com a producció agrària, ha de tenir les mateixes premisses que la resta de produccions: qualitat, competitivitat, sostenibilitat i innovació.

El sector forestal, per la dimensió que té (2 M ha), ha d’assolir un gran canvi estructural dins del mon agrari a fi de poder afegir-se al conjunt de millora i desenvolupament rural que es vol perseguir. Els recursos forestals del país requereixen d'una estratègia a llarg termini, ja siguin públics o privats, realitzant una gestió forestal sostenible i amb una planificació que contempli els diferents usos i objectius, mantenir i recuperar pastures, disposar d'una font sostenible d'energia de km 0, obtenir un recurs estructural per la construcció i la fabricació de mobles de proximitat, mantenir un ecosistema divers pel refugi de diferents espècies, augmentar la prevenció d'incendis i, al mateix temps, millorar la qualitat de les nostres masses forestals, tot preservant la funció ecològica, paisatgística i d'espai d'ús públic i de lleure.

Per al seu desenvolupament, cal una infraestructura viaria bàsica de camins entre els municipis que permeti una relació millor amb l’entorn rural i natural.
 

Com ho farem?
 • Gestió eficient i planificada de la producció forestal per a la protecció i increment del rendiment forestal.
 • Millora de la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoció de l'ús dels seus productes.
 • Protecció i creació de les associacions de propietaris forestals, integrant als ajuntaments, i fer efectiu un canvi de dinàmiques en les ajudes dirigides al sector.
 • Ampliació de les mesures de protecció de les zones d’interès natural o paisatgístic d’acord amb el territori. Compensació a l’agricultura i ramaderia dels possibles danys causats per les mesures de protecció.
 • Control, en la mesura que sigui possible, de les plagues declarades i que afecten tant els boscos com els conreus: senglars, vespes asiàtiques, etc.
 • Promoure el desenvolupament, la innovació, la transferència de tecnologia i la tecnificació dels processos productius del sector forestal.
 • Foment de l'interès i participació social i incidir en l'economia local per crear oportunitats per establir llocs de treball que ajudin a estabilitzar i fixar població.
 • Millora de la xarxa bàsica de camins amb una infraestructura ben definida, consolidada, permanent i mantinguda per tal d’assegurar el pas de maquinaria agrícola, de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per les primeres intervencions contra incendis forestals, dels equips d’emergència i de les unitats d’informació i vigilància per les zones d’afluència d’usuaris del bosc.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos