La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

COMERÇ

UN MODEL COMERCIAL EQUILIBRAT

La República ha de bastir un model de comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els nostres barris, pobles i ciutats, els faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la resta d’activitats econòmiques i cíviques del municipi. Un model que garanteixi la pervivència d’una àmplia oferta de petit comerç independent i eficient, que resisteixi les tendències d’integració vertical del sector. Un model comercial fonamentat en l’equilibri de formats i que consolidi el criteri de la localització, preferentment dins les trames urbanes consolidades, com a element fonamental d’una activitat comercial sostenible, competitiva i ordenada.
 

Els pilars de la nova república

1
Una actuació pública que garanteixi l’equilibri de formats comercials

El model comercial català ha estat un model d’èxit al llarg dels anys i s’ha de projectar al futur i adaptar-se als canvis de la demanda sense perdre una de les seves característiques més essencials: la gran presència de petites i mitjanes empreses comercials independents, que conviuen amb la resta de formats amb la vocació d’assegurar que els ciutadans disposin d’uns serveis comercials eficients d’una oferta sense situacions de domini que, a mitjà termini, perjudiquin els seus interessos com a consumidors
L’Administració, a partir de la capacitat reguladora, estimuladora i prescriptora, s’ha d’orientar a preservar aquesta varietat i fer-la compatible amb les noves tendències globals i amb les noves necessitats dels consumidors.
La localització dels establiments comercials s’ha de produir preferentment dins les trames urbanes consolidades, llevat de les activitats les característiques de les quals facin més aconsellable que se’n desenvolupin fora (per la poca freqüència de compra, pel volum de les mercaderies, etc.). D’aquesta manera, es preservaran les nostres ciutats compactes urbanísticament, amb una utilització no intensiva del territori; amb una diversitat d’usos que les fa complexes i amb una capacitat de respondre a les necessitats de proveïment (en temps i en forma) que les fa cohesionades socialment.

Com ho farem?
 • Actualitzar l’ordenament jurídic de manera que es continuï garantint la pervivència d’un model econòmic d’èxit, plenament identificat amb les característiques socials, territorials i culturals pròpies del nostre país. Revisar la normativa comercial vigent per adaptar-la als escenaris derivats de la integració vertical del sector, les noves tecnologies, els nous hàbits de consum.
 • Vetllar pel manteniment actual de l’equilibri de formats i la llibertat d’elecció de la població consumidora entre marques i formats. Evitar posicions de domini, sigui d’empresa o de format, que qüestionin aquests principis i perjudiquin els interessos de les persones consumidores.
Valora la proposta
2
Empreses eficients i competitives

L’evolució dels hàbits de consum i la massiva irrupció de les noves tecnologies a la nostra vida quotidiana ha forçat el sector comercial a buscar noves fórmules per adequar l’oferta i donar resposta a les noves necessitats dels clients. Des de l’administració, s’ha de donar tot el suport possible per generar dinàmiques positives que propiciïn una millora contínua de la competitivitat del comerç urbà, posant a l’abast del sector eines que permetin millorar la gestió i l’enfocament estratègic i operatiu dels negocis.
La competència del segle xxi és un fenomen global, intersectorial i multidimensional. Global, perquè ja no es competeix en un espai acotat sinó amb empreses de tot el món, que tenen capacitat i recursos per operar en molts mercats alhora. Intersectorial, perquè cada cop està menys clar què ven cada operador. I també multidimensional, perquè al comerç detallista li ha sortit una nova competència, la dels productors que volen estar presents en els canals de comercialització d’una forma directa i que estimulen els processos de concentració vertical amb una creixent posició de domini en el mercat.
Avui en dia és especialment important, per la potencialitat del comerç urbà, donar suport a les empreses comercials que vulguin fer evolucionar els negocis amb la mirada posada en la innovació (de processos, de serveis, de productes...) i en la generació d’experiències per als consumidors. La cooperació apareix com a instrument fonamental per garantir la competitivitat del comerç independent, tot aconseguint economies d’escala en l’àmbit sectorial (compres, subministraments, promocions, marques...) i en el territorial (serveis als compradors, promocions...).

Com ho farem?
 • Mantenir i augmentar la competitivitat de les nostres empreses comercials, recuperant el dinamisme.
 • Informar i facilitar eines que permetin a l'empresari una reorientació i un ús eficient dels seus recursos.
 • Facilitar la formació i la informació de l’evolució del sector, traslladant-li el coneixement rellevant per al creixement i desenvolupament de l’empresa comercial catalana.
 • Estimular i crear els marcs normatius que calgui per afavorir la cooperació, l’eficiència i la competitivitat de les petites i mitjanes empreses independents, tant en l’àmbit territorial (seguint el model dels BID) com en el sectorial (centrals de compres i similars).
 • Estimular els processos cooperatius, de creixement, internacionalització i innovació de les empreses comercials i de serveis, ajudant a trobar fonts de finançament adequades per al desenvolupament empresarial i prestant una especial atenció a la introducció de les TIC en l’activitat comercial.
 • Capacitar la modernització comercial, la implementació de les TIC i el comerç electrònic.
Valora la proposta
3
Valor social del comerç urbà

Avui en dia, està plenament reconeguda la funció social del comerç urbà, ja que ajuda a fer que les nostres ciutats siguin més vives, integradores i convivencials. Perquè se situa en la proximitat de la gent, dóna servei i respon a les necessitats de la població, s’implica en la ciutat i el seu entorn, fomenta les xarxes socials i la cultura, proporciona il·luminació, seguretat, neteja i dignitat a l’espai urbà que l’envolta, crea complicitats i teixeix xarxa econòmica, genera més ocupació directa i indirecta que cap altre format, possibilita la integració i la promoció econòmica i social, cohesiona socialment el territori i actua en un món globalitzat des de la realitat més propera i resol amb èxit aquesta aparent contradicció.
D’altra banda, el model comercial ha de ser un canal de comercialització permanent de la producció de béns i serveis autòctons, no només de la producció agroalimentària de proximitat, sinó també de les manufactures de qualitat elaborades a casa nostra.

Com ho farem?
 • Elaboració i aplicació de programes de sensibilització sobre la funció social del comerç.
 • Promoció de la demanda i de la comercialització de productes agraris i manufacturers autòctons mitjançant els comerços locals, i desenvolupament de la cultura de l’ecogastronomia (slow food).
 • Manteniment de l’actual model d’horaris comercials, evitant-ne la liberalització total.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos