La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

CONSUM

UN MERCAT MÉS DEMOCRÀTIC I CONSCIENT

Una República que vetlli per garantir la protecció dels drets dels consumidors, com a agents socials i econòmics, mitjançant la implicació d’organismes públics nacionals de consum amb autonomia organitzativa i pressupostària pròpia i amb l’impuls i el compliment de normes jurídiques pròpies.
 

Els pilars de la nova república

1
Fomentar el consum responsable

El consum responsable és una eina ciutadana poderosa per afavorir un desenvolupament econòmic en base a criteris de responsabilitat social, sostenibilitat mediambiental i diversitat cultural i lingüística. Alhora el consum responsable ens identifica i beneficia tant el nostre país com els consumidors vinguts de fora. Per aquest motiu, cal estimular la consciència ciutadana i fomentar una relació estable tant dins dels Països Catalans com amb altres organismes i estats transfronterers.

Com ho farem?
 • Fomentar el consum responsable en base a criteris de responsabilitat social, sostenibilitat mediambiental i diversitat cultural i lingüística, com a via per afavorir un model de desenvolupament econòmic més equilibrat, amb programes de formació i campanyes de sensibilització continuades.
 • Defensar el català com a llengua oficial de la Unió Europea, i garantir i impulsar l’etiquetatge en català.
 • Promoure els convenis de col·laboració amb el món local per controlar i sancionar les activitats econòmiques en les quals s’evidenciïn situacions de competència deslleial que posin en risc la seguretat del consumidor i la qualitat del servei.
 • Fomentar el diàleg permanent amb les organitzacions empresarials i professionals per impulsar les bones pràctiques en matèria de consum i ajudar a estendre l’adopció de pràctiques que responguin a la responsabilitat social corporativa.

 
Valora la proposta
2
Democratitzar l'economia

En un context d'una economista capitalista amb un mercat on es produeixen situacions de domini, competència deslleial o decisions empresarials al marge de criteris econòmics o sensivilitat social i medi ambeintal per part de grans oligopolis, resulta convenient avançar en un procés de democratització de l'economia que, des de la proximitat, empoderi la ciutadania amb capacitat de decisió i afavoreixi l'establiment d'un mercat més democràtic i conscient,

Com ho farem?
 • Impulsar l'economia cooperativa de crèdit i de consum
 • Garantir la lliure i lleial competència que eviti les situacions de domini del mercat.
 • Desvincular els gran oligopolis dels poders polítics i de les portes giratòries que afavoreixi que les decisions empresarials es prenen en base a criteris econòmics i responsabilitat social empresarial.
Valora la proposta
3
Una política pionera d’estat en garantir els drets de les persones consumidores

Apostar per la implantació dels serveis públics de consum, controlant i supervisant les empreses per garantir els drets dels consumidors, tant de béns com de serveis, fomentant el processos d’arbitratge i mediació.

Com ho farem?
 • Invertint esforços a la implantació de l’OMIC i l’OCIC, amb la col·laboració estreta de les administracions locals, per agilitar i enfortir la relació amb les administracions.
 • Prestar especial atenció i control a les empreses més predominants al mercat (especialment empreses de serveis de telecomunicacions, financeres i d’energia) prioritzant les campanyes inspectores i facilitant els processos d’arbitratge i mediació per resoldre els conflictes amb més celeritat.
 • Desplegar i aplicar plenament, mitjatçant l’ACC, la nova llei de consum, com a garant dels drets de les persones que consumeixen béns i serveis al nostre país.
 • Garantir per mitjà dels nous organismes reguladors (energia, telecomunicacions...) els drets dels consumidors.
Valora la proposta
4
Polítiques comunitàries al servei d’uns sistemes de protecció adequats i del desenvolupament harmònic del mercat interior

Com ho farem?
 • Augmentar els mecanismes de transparència, control intern, informació, publicitat i clàusules abusives per aturar pràctiques manifestament contràries als interessos dels consumidors.
 • Impulsar la llei de seguretat en l’adquisició de béns i serveis bancaris i actius immobiliaris.
 • Desenvolupar legislació pròpia en totes les matèries que actualment legisla l’Estat espanyol en matèria de consum.
 • Transposició de la Directiva dels drets dels consumidors i reformes profundes en l’àmbit del dret civil i mercantil perquè l’Estat català esdevingui pioner en normativa de protecció dels consumidors.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos