La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

CIUTADANIA I DIVERSITAT

UNA REPÚBLICA CATALANA PER UNA SOCIETAT DIVERSA

La República Catalana es constituirà com una societat diversa, garantint els mateixos drets i oportunitats per a tothom, promovent la interculturalitat i el plurilingüisme com a riquesa del país i configurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària en base als valors republicans i els drets humans. Una República laica amb llibertat de creences i conviccions, on les actituds discriminadores no hi tinguin cabuda i en què la diversitat sigui viscuda i entesa com una cosa natural.
 

Els pilars de la nova república

1
Seran nacionals de Catalunya totes les persones que hi habitin en el moment fundacional de la República

La nova República Catalana ha de ser la de totes les persones que la integrin en el moment fundacional. Es consideren com a part integrant de la nova República Catalana els nacionals espanyols residents a l’estranger que hagin nascut o hagin tingut la residència habitual a Catalunya i els seus descendents, com també les persones que tinguin una vinculació real amb Catalunya.

Com ho farem?
 • Reconèixer la plena ciutadania a totes les persones d’altres orígens que puguin demostrar la voluntat de ser-ho, amb un tràmit administratiu previ.
 • Les persones immigrades han de tenir garantit l’accés a la nacionalitat catalana el dia fundacional de l’Estat català, amb els mateixos criteris de residència al territori que qualsevol altre ciutadà de l’Estat espanyol o de qualsevol altre país europeu. La nacionalitat catalana no quedarà condicionada a la renúncia d’una altra nacionalitat.
 • Reconèixer el dret de viure en família a tota la ciutadania, i portar-lo a terme mitjançant reagrupament familiar a la nova República de Catalunya.
 • Establir convenis de doble nacionalitat amb els països d’origen dels ciutadans de Catalunya.
 • Dret de sòl (Ius soli), és a dir, adquisició automàtica i inalienable de la nacionalitat per naixement.
 • Reconèixer el dret de residència permanent i a gaudir del drets civils, socials i polítics, en les mateixes condicions que els ciutadans que hagin obtingut la nacionalitat catalana, a les persones que no l’hagin volgut adquirir en el moment fundacional.
Valora la proposta
2
Interculturalitat per viure junts els que som diferents

L'objectiu de la política de gestió de la diversitat, basada en l’interculturalisme, serà desenvolupar una cultura cívica comuna basada en els valors de la democràcia, la llibertat i els drets humans, tot fomentant la interacció entre les diverses comunitats que viuen en un mateix país.

Com ho farem?
 • Promoure els drets individuals per a tothom, sense discriminació.
 • Promoure el respecte i la visibilització de les diverses manifestacions culturals i religioses i la interacció entre si.
 • Promoure l’adhesió a una cultura cívica basada en els drets i deures fonamentals, la igualtat entre els homes i les dones, la llibertat d’orientació sexual, la participació democràtica, el marc normatiu convivencial decidit democràticament per a totes les persones sense excepció.
 • Promoure la llengua i la cultura catalanes com a llengua i cultura compartides per tota la ciutadania.
 • Promoure el plurilingüisme de la societat catalana.
 • Prevenir i perseguir el racisme i a la xenofòbia.
 • Emprendre actuacions d’acció positiva per evitar la discriminació o l'exclusió social de tots els grups socials.
Valora la proposta
3
Un Estat laic amb llibertat de creences i conviccions

Les institucions públiques de la República Catalana es declaren laiques, alhora que garanteixen totes les creences i conviccions dels ciutadans.

Com ho farem?
 • L’espai comú de les institucions públiques ha de ser laic.
 • Cal defensar i garantir la lliure pràctica de les creences religioses i el respecte al pluralisme religiós des del principi de laïcitat de l’espai públic.
 • S’ha de fomentar el diàleg interreligiós i el coneixement de les diverses tradicions religioses com a mesura per combatre prejudicis i actituds xenòfobes, vetllant de forma especial contra qualsevol manifestació islamòfoba.
 • Un tracte jurídic i administratiu igualitari per a totes les religions.
 • És important establir una política comunicativa amb relació a la percepció del fet migratori. Les institucions han d’actuar de forma proactiva, no només amb els missatges que emeten, sinó també vetllant per l’ús que se’n fa des dels mitjans de comunicació, actuant de forma ferma quan sigui necessari.
Valora la proposta
4
Disseny de l’itinerari d’acollida, acomodació i accés a la ciutadania

Un nou estat on el passat mai pugui hipotecar el futur per l’ascendència i on l’esforç es valori com a contracte amb el país d’acollida. Cal facilitar una gestió àgil del fenomen de la immigració i l’emigració internacionals i garantir la meritocràcia republicana i equitativa en la gestió dels fluxos migratoris.

Com ho farem?
 • Aprovació de la llei de ciutadania, que reguli l’itinerari i la durada del contracte de naturalització, i en garanteixi la consecució en igualtat de condicions per a tothom.
 • Establir òrgans de treball estables entre totes les administracions públiques del nou Estat català, per fomentar el consens interinstitucional i el treball multinivell, per garantir un desplegament coordinat de la llei de ciutadania a tot el territori, especialment en l’àmbit local.
 • Comptar amb les entitats del tercer sector per a la gestió de determinats àmbits del procés d’acollida i acomodació, mitjançant programes contracte que, a més, generin llocs de treball estables.
 • Fer de la persona que arriba per un procés migratori subjecte actiu del procés d’acollida i acomodació.
 • Aquest disseny ha de tenir en compte les persones immigrades a Catalunya, les que sol·licitin protecció internacional i també les catalanes retornades.
Valora la proposta
5
Regulació dels fluxos migratoris

El moviment de població ha estat la primera de les globalitzacions des que existeix la humanitat. Les fronteres són barreres artificials que no poden impedir les migracions. Una regulació racional dels fluxos migratoris des d’una perspectiva real i objectiva de les causes de les migracions és imprescindible per a la bona gestió de les entrades i sortides.

Com ho farem?
 • Aprovar la llei catalana de les migracions.
 • Creació de l’agència catalana de les migracions, adscrita a l’Organització Internacional de les Migracions (ja prevista en la Llei d’Acollida i pendent de creació).
 • Aprovar la llei del dret d’asil i de la protecció subsidiària catalana.
 • Preveure un ampli ventall de visats d’entrada, com el de recerca de feina, diverses modalitats d’estudi i d’investigació, etc., i la migració circular.
 • Preveure mecanismes de regulació per a les persones en situació d’irregularitat administrativa.
 • Preveure mecanismes de repesca per a persones que, malgrat haver regularitzat la situació administrativa, caiguin en una situació d’irregularitat sobrevinguda.
 • Crear un programa de retorn voluntari d’acord amb les necessitats, capacitats i recursos de les persones que desitgin tornar o que no vulguin seguir l’itinerari d’acollida, acompanyament i acomodació i, per tant, no s’avinguin al contracte de ciutadania.
 • La mera situació administrativa d’estada irregular sense que hi consti cap altra circumstància negativa no comportarà l’expulsió del territori de Catalunya.
Valora la proposta
6
Compromís amb el dret d'asil i la protecció internacional

La República Catalana, com a Estat signant de la Declaració dels Drets Humans i de la Convenció de Ginebra, desenvoluparà una política pública estable de protecció internacional de les persones perseguides per raó d’ètnia, llengua, opinió política, creença o qualsevol altra vulneració dels drets humans.

Com ho farem?
 • Aprovar una llei de protecció internacional que regularà el dret d’asil i de protecció internacional.
 • Crear un sistema per a l’acollida i acomodació de les persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional, regulat i coordinat en l’àmbit nacional, implementat mitjançant els ens locals i les entitats sense ànim de lucre.
 • Promoure la cultura d’asil entre la ciutadania, la memòria històrica del refugi i fomentar el deure cívic de participar en l’acollida de les persones refugiades, per exemple, amb programes de famílies acollidores.
 • Promoure la coordinació entre els països democràtics per a la protecció internacional i la salvaguarda dels drets humans.
 • Participar en la prevenció i resolució de conflictes armats, la reconstrucció i els processos de reconciliació en els països que han patit els efectes de la guerra, així com exigir el respecte als drets humans en la política de relacions internacionals.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos