La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

EDUCACIÓ

UN PROJECTE EDUCATIU DE PAÍS

La República ha de bastir un projecte educatiu de país que garanteixi el dret a l’educació per a tothom i que, prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social, ofereixi una educació gratuïta i de qualitat. Un model educatiu i d’excel·lència que, com a servei públic, garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa, prioritzi la millora dels resultats i, en el qual, la Formació Professional sigui element cabdal en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu. Un nou model lleial als valors republicans i compromès fermament en el poder transformador que pot tenir l’educació per formar la ciutadania de la República Catalana i garantir-ne la cohesió social.
 

Els pilars de la nova república

1
Un Servei Públic Educatiu que garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa

L’educació és una peça clau per al progrés del país i de la seva ciutadania. I la qualitat d’un sistema educatiu es mesura per la capacitat que té d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat sense cap mena de discriminació. Tots els centres que integrin el servei públic hauran d’assumir aquest compromís. El salt de millora qualitativa del nostre sistema només serà possible des del diàleg, l’acord i el compromís de tota la societat.

El Servei Públic d’Educació estarà integrat per tots els centres de titularitat pública així com per aquells d’altra titularitat que assumeixin els principis i objectius d’equitat i qualitat educativa que determini el Parlament de Catalunya i, en conseqüència, siguin sostinguts amb fons públics a partir d’aquest compromís.

Una educació de qualitat requereix del compromís i la participació de tothom més enllà de l’estricte marc escolar. El servei públic ha de garantir la corresponsabilitat de tots els agents implicats en l’entorn educatiu: centres, ajuntaments, zones educatives, administracions, famílies, recursos d’educació no formal i, en darrer terme, el conjunt de la societat. L’educació ha d’estructurar-se sobre tres projectes: el de centre, el de municipi i el de país.

Com ho farem?
 • Pacte Nacional d’Educació que elabori les bases de la nova llei d’educació de Catalunya per organitzar el trànsit de l'actual sistema educatiu -fortament depenent de lleis estatals- a un de propi i que determini, des del consens educatiu i social, quina és l'educació que volem oferir, com s'organitzen els centres, com es garanteix la pluralitat de projectes educatius de qualitat, quin paper han de jugar les famílies, el professorat i els ajuntaments i com garantir de manera efectiva la igualtat d'oportunitats, la inclusió i la cohesió social.
 • Destinar una inversió mínima del 6 % del PIB a l’educació obligatòria i postobligatòria.
 • Pla de xoc contra l’abandonament escolar prematur i la segregació, amb una inversió específica en els centres d’alta complexitat social i actuacions d’educació inclusiva i que potenciï el retorn educatiu i la inserció socioprofessional.
 • Universalització dels ensenyaments entre els 3 i els 18 anys amb gratuïtat real a l’educació obligatòria.
 • Finançament del sosteniment del primer cicle d’educació infantil (0-3 anys).
 • Beques de transport i menjador i ajuts en el primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys) i en els ensenyaments postobligatoris per a totes les famílies que ho necessitin.
 • Asimetria en el finançament dels centres, adaptat a les necessitats reals de cadascun i al seu context social, garantint l’adequada escolarització de l’alumnat i les condicions eficients de cada centre.
 • Corresponsabilitat entre les diferents administracions per evitar la dispersió de recursos en l’atenció als centres i les famílies, especialment en zones escolars complexes amb un alt risc d’absentisme i abandonament escolar; desenvolupament de projectes comunitaris que afavoreixin el treball educatiu d’entorn; treball comú entre administracions i comunitat escolar i social per a la formulació dels Projectes Educatius de Ciutat.
Valora la proposta
2
Servei públic que prioritzi la millora dels resultats educatius de l'alumnat i la seva formació integral

L’assoliment de l’èxit educatiu per a tothom, entenent com a èxit la suma de l’èxit acadèmic, l’èxit personal, l’èxit social i l’èxit professional, és un repte de primer ordre que, per la seva naturalesa i abast no és responsabilitat únicament de les institucions educatives i de les administracions públiques. Per això, la millora de la formació inicial i permanent del professorat i de les seves condicions laborals ha d’esdevenir una de les prioritats del sistema. Al mateix temps, cal que aquesta responsabilitat sigui plenament compartida per les famílies i per la societat. Perquè, en definitiva, l’educació és una qüestió de país.

Per això, hem de consolidar un model educatiu que tingui per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels alumnes, independentment d’origen, llengua o condicions personals i familiars. Un nou paradigma educatiu que situï l'alumnat al centre del sistema i que permeti passar d’un model d’ensenyament transmissor a un model basat en l’aprenentatge i en l’adquisició de competències.

Com ho farem?
 • Sistema inclusiu, i no segregador, que ofereixi l’atenció educativa adequada a tot l’alumnat.
 • Autonomia de centres amb projectes educatius sòlids, afavoridors de bones pràctiques i del treball cooperatiu dels equips docents, amb una relació activa amb l’entorn i amb una dotació de plantilles de professorat suficients, estables i implicades en el projecte del centre.
 • Desenvolupament de currículums centrats en les competències que han d’adquirir els alumnes per esdevenir ciutadans del segle xxi amb plena autonomia personal.
 • Reforma integral de la formació inicial del professorat per aconseguir que l’ofici docent estigui entre els més qualificats i socialment reconeguts i reformulació de la formació permanent, adequant els seus plans a les necessitats dels sistema i les innovacions tecnològiques i socials
 • Impuls de l’institut escola com a fórmula més adequada a l’ensenyament públic per garantir un itinerari formatiu coherent i de continuïtat en l’ensenyament bàsic i superar la fragmentació curricular entre els ensenyaments.
 • Serveis i programes que donin suport als centres per fer una diagnosi precoç de l’alumnat amb dificultats i dissenyar una atenció ràpida, eficaç i permanent, que l’ajudi a superar les dificultats inicials.
 • El català serà la llengua emprada com a vehicular i d’aprenentatge. Els currículums garantiran el ple domini de les llengües oficials i les competències en una llengua estrangera.
Valora la proposta
3
Formació professional amb un efecte positiu en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu

Necessitem un model de Formació Professional amb visió estratègica de país, que consideri les necessitats formatives del sistema educatiu i del model productiu, amb una visió estratègica de la competitivitat del país i de la cohesió social, tot integrant la formació inicial, la formació ocupacional i la formació contínua.

Com ho farem?
 • Pacte Nacional per a la Formació Professional amb la participació i el compromís de les administracions educativa, laboral i econòmica, les organitzacions empresarials i sindicals i altres institucions amb l’objectiu d’establir les bases que facilitin el desenvolupament productiu i econòmic preveient les necessitats de formació i qualificació de les empreses i les persones.
 • Llei d’ordenació de la Formació Professional que integri la formació inicial, la contínua i l’ocupacional.
 • Elaboració d’un catàleg català de títols i certificats de professionalitat a partir del catàleg de qualificacions professionals d’acord amb el marc europeu.
 • Establiment d’un model de formació professional dual obert i flexible que permeti la contextualització als diferents tipus d’empreses d’acord amb el model productiu de Catalunya.
 • Creació de centres públics específics de formació professional que imparteixin tant la formació inicial com l’ocupacional.
 • Beques per als alumnes d’ensenyament postobligatori que facilitin l’accés a estudis superiors.
 • Línies d’intervenció per a la millora dels nivells educatius i formatius dels ciutadans al llarg de la vida, amb especial atenció als programes d’orientació, acompanyament i formació de joves de més de 18 anys sense titulació ni feina per facilitar-los la inserció al món del treball.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos