La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

EMPRESA, INDÚSTRIA I SERVEIS

L’EMPRESA, MOTOR D’UNA ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCTIVA, INNOVADORA I SOLIDÀRIA

La República té el repte que Catalunya sigui el motor econòmic del sud d'Europa a la Mediterrània, per a la qual cosa cal construir un model econòmic divers, competitiu i sostenible, basat en l’economia productiva i una xarxa logística adequada, que aprofiti el talent humà a partir de la recerca i la innovació, que permeti mantenir l’estat del benestar i que ajudi solidàriament a corregir les desigualtats socials.
 

Els pilars de la nova república

1
Un teixit empresarial competitiu en l’entorn globalitzat

L’economia catalana ha de tenir la capacitat i estar preparada per competir en la globalització amb unes organitzacions d’empresaris representatives del teixit empresarial català que, basades majoritàriament en petites i mitjanes empreses, estiguin compromeses amb el desenvolupament econòmic responsable i sostenible del país. Per això, cal millorar la competitivitat de les empreses, especialment de les pimes, invertir contínuament en R+D+i, disposar de les infraestructures necessàries, garantir l’accés al finançament assignant recursos per potenciar nous sectors productius i creant les condicions per al desenvolupament d’ecosistemes empresarials que propicien l’activitat econòmica, reduir els costos energètics, impulsar la internacionalització... convertint-se en un país TIC avançat i innovador. 

Com ho farem?
 • Garantir des de l’Estat les infraestructures necessàries per a la mobilitat i la connectivitat per al desenvolupament empresarial:
 1. Prioritzar el corredor mediterrani ferroviari complet.
 2. Impulsar les interconnexions de ferrocarril, ports i aeroports de Catalunya.
 3. Corregir el dèficit d’inversions en Rodalies.
 • Modernitzar els polígons industrials d’arreu del país, amb una xarxa de connexió a Internet d’alta velocitat a tot el territori, garantint la igualtat d’oportunitats, l’equilibri territorial i l’extensió de les possibilitats de la innovació.
 • Fomentar els processos d’innovació tecnològica empresarials, a partir del sistema català de R+D+i, alineat amb les polítiques i estratègies d’innovació de la Unió Europea.
 • Posar a disposició del teixit empresarial, especialment de les pimes, les infraestructures de recerca i innovació del país, per impulsar-ne el desenvolupament empresarial.
 • Assegurar el finançament adequat per a l’economia, especialment per a les pimes.
 • Convertir l’Institut Català de Finances en una banca pública al servei de l’economia productiva.
 • Impulsar noves línies de finançament pròpies per a les noves activitats i projectes d’inversió industrial, públics o privats.
 • Promoure el finançament de risc de projectes empresarials amb un seguiment transparent i real d’aquesta inversió (retorn en beneficis) i una atenció professional a les idees que es presenten.
 • Impulsar una política de clústers.
 • Incentivar les empreses per a la inversió en R+D+I.
 • Garantir l’aplicació de la Small Business Act for Europe (SBA). El seu objectiu és millorar l’enfocament de la iniciativa empresarial a Europa, simplificar el marc regulador i de polítiques per a les pimes i eliminar les barreres restants perquè es puguin desenvolupar.
 • Combatre la morositat i evitar especialment que els proveïdors financin els compradors.
 • Desenvolupar una política d’internacionalització pròpia, que faciliti la identificació de les empreses catalanes, especialment les pimes, amb imatge de qualitat diferenciada.
 • Creació de la marca Catalunya.
 • Reforçar la capacitat d’atracció de nous projectes d’inversió estrangera directa a Catalunya.
Valora la proposta
2
El capital humà com a principal recurs

El principal actiu que té Catalunya és el talent de la gent i la seva capacitat d’emprendre de forma creativa i innovadora. És un recurs que depèn en bona mesura de la qualitat del sistema educatiu, i de fins a quin punt aquest és capaç de comprendre, relacionar-se i generar sinergies amb el món de l’economia, oferint a tots els joves la igualtat d’oportunitats per orientar i construir el seu futur.

La formació de tota la ciutadania és, doncs, la base per desenvolupar l’economia del país. I no només forjant joves estudiants amb capacitats per comprendre el món que els envolta, amb un ensenyament superior de qualitat i excel·lència que garanteixi la igualtat d’oportunitats. I entenent també que és al llarg de la vida de totes les persones que cal mantenir l’esforç educatiu. 

I justament per posar en valor el capital humà, cal fer-ho distribuint els beneficis empresarials d'una forma equitativa entre les dues forces que els generen (el capital i el factor humà).

 

Com ho farem?
 • L'èxit escolar és un dels principals reptes de país. Davant una realitat en què la taxa d’abandonament prematur a l’Estat espanyol duplica l’europea, per tenir una taxa de fracàs escolar zero la prioritat de la República catalana consistirà a:
 • Situar la inversió en educació al 6 % del PIB per garantir la qualitat i la inclusió, prioritzant la inversió en centres d’alta complexitat i en entorns vulnerables, evitant la segregació educativa, i desplegant projectes comunitaris que permetin un treball educatiu d’entorn, a partir de projectes educatius de cada centre específics per abordar el fenomen, coordinats amb els serveis socials de les diverses administracions, especialment el municipi.
 • Desplegar la Llei de la formació professional (FP) per tal de desenvolupar un sistema integral propi de qualitat, obert, dual o amb alternança, i flexible, adaptat a les necessitats de les persones i de les empreses en el mercat de treball, i on es prioritzi la demanda per davant de l’oferta formativa, per tal de donar resposta a les necessitats de les empreses, i garantint la seva participació i implicació.
 • Establir un sistema perquè els alumnes de formació professional puguin fer pràctiques en empreses d’Europa.
 • Establir la Formació Professional Dual (FPD) o altres sistemes amb alternança, d’acord amb les empreses, com a eix fonamental per a la competitivitat i la sortida professional dels joves.
 • Augmentar l’escolarització per a la professionalització en els nivells formatius mitjans i superiors a partir de l’orientació al món empresarial i del treball.
 • Implicar el sistema empresarial del país en la formació professional dels més joves, que seran la força del treball i el talent del futur econòmic.
 • Establir una política de repatriació voluntària de professionals sèniors a l’estranger de reconegut prestigi per recuperar el coneixement i l’experiència adquirits.
 • Promoure, aprofitar el coneixement de professionals sèniors del país per millorar l’empresa.
 • Potenciar el sistema universitari i de recerca de Catalunya, a partir de l’excel·lència, la qualitat, la transparència, la igualtat d’oportunitats i l’eliminació de barreres, com la base de l’economia del coneixement, que derivi en creació de riquesa, ocupació i millora social, que impulsi l’arribada del coneixement al mercat per generar valor i creixement econòmic.
Valora la proposta
3
El desenvolupament sostenible com a objectiu econòmic

El desig d’oferir un futur millor per a les properes generacions és un gran repte del planeta, però alhora és una oportunitat per al nostre sistema econòmic i, per extensió, per al nostre teixit empresarial. Saber transformar els reptes de la sostenibilitat ambiental en un canvi en el model industrial és un dels pilars de l’economia del nou país.

Com ho farem?
 • Impulsar els Objectius del Desenvolupament Sostenible dins el teixit empresarial, amb la necessitat de combinar el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat ambiental. L’empresa ecològica ha de ser vista com una fita a assolir, tota empresa ha de tendir a aquesta fita.
 • Adoptar les mesures necessàries amb l’objectiu d’assolir l’any 2050 una producció energètica a partir d’energies renovables al 100 %.
 • Incentivar la reutilització de forma eficient i sostenible, amb la introducció del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos, que valoritzi el residu, creï activitat econòmica i llocs de treball en el sector del reciclatge i la reutilització amb l’objectiu del residu zero.
 • Cada un dels sectors econòmics ha d’esperonar / incentivar / promoure la sostenibilitat com una gran oportunitat per millorar-ne la competitivitat.
 • Fomentar el comerç i el turisme sostenibles des del triple enfocament socioeconòmic, ambiental i cultural a tot el territori, pobles i ciutats del país.
 • Impulsar la competitivitat i la funció social del model comercial de proximitat basat en l’emprenedoria i la pime familiar, així com l’estructuració en els barris i els centres urbans.
 • Desenvolupar el model turístic català d’alt valor afegit basat en la singularitat del patrimoni cultural i natural.
 • Fomentar i promoure de forma activa i prioritària el consum responsable i sostenible amb l’impuls dels productes de proximitat i quilòmetre zero, així com la garantia dels estàndards ambientals i socials en el mercat.
 • Convertir el preu de l’energia —avui en dia, una de les més cares d’Europa per a la indústria— en una oportunitat per a la millora de la competitivitat, a partir de construir un nou mercat energètic, capgirant la política anacrònica a favor dels oligopolis energètics del Govern espanyol i avançant en la direcció europea de fer prevaldre l’autoconsum d’energies renovables.
 • Potenciar l’autoconsum d’energies renovables, regulant a favor dels consumidors, les famílies i les empreses, incentivant-lo en habitatges i centres de treball com a forma més neta, econòmica, sostenible i cooperativa.
 • Revocar la reforma elèctrica espanyola, eliminar l’impost a l’autoconsum i instaurar un sistema de primes raonables a les energies renovables.
 • Els recursos hídrics i els altres recursos naturals han de ser gestionats de manera sostenible i transparent en tot el teixit empresarial industrial i en els serveis privats i públics.
 • Implementar un Pacte Nacional sobre l’Aigua, definint la planificació i la gestió hídrica a llarg termini i els objectius per a la redistribució de l’esforç, basat en el desplegament complet de la directiva marc i els criteris de la nova cultura de l’aigua, garantint la suficiència econòmica i de mitjans del sistema d’abastament i sanejament.
 • Avançar en la modernització dels regadius, establint les inversions necessàries per al bon desenvolupament de la indústria agroalimentària.
Valora la proposta
4
Economia social per a la igualtat d'oportunitats i construir un futur cooperatiu

La República Catalana treballarà per aconseguir que l’economia sigui una eina per a la reducció de les desigualtats i per donar més oportunitats a tota la ciutadania amb l’esperit de ser més justa i socialment més participativa, i defugint posicions elitistes i classistes.

Per a això, el nou Estat emprenedor també ha de ser-ho en l’àmbit social, desplegant una estratègia de concertació amb el tercer sector amb la finalitat d’atendre més i millor les persones vulnerables en un context social canviant, de gran diversitat, d’heterogeneïtat i demandes específiques que el sector públic no sempre arriba a cobrir amb celeritat i eficiència en la gestió. La factura social de les desigualtats, a banda d’evidenciar la realitat d’un fracàs col·lectiu d’ordre moral i cívic, acaba sent massa cara, fins i tot econòmicament.

Com ho farem?
 • Foment de l’emprenedoria col·lectiva i democràtica que permeti projectes d’alt valor afegit, vinculades al territori i a la comunitat i amb incidència en la sostenibilitat i en la competivitat.
 • Enfortir l'economia social i cooperativa a través d'una llei d'Economia Social que defineixi les seves diverses formes jurídiques, desenvolupi el seu marc d'actuació i la interrelacioni amb l’economia en general.
 • Dotar d’un nou règim fiscal les cooperatives i les entitats de l’economia social.
 • Impulsar la Responsabilitat Social Empresarial, definint el seu marc legal, afavorint el seu desenvolupament i donant a conèixer els seu savantatges.
 • Fomentar la responsabilitat social corporativa a través del compromís social actiu de les organitzacions. El programa econòmic del nou país ha de combatre decididament la pobresa zero, de forma holística en totes les seves manifestacions (pobresa infantil, pobresa energètica, treballadors pobres i gent gran sense recursos ni atenció), que actuï sobre les causes reals de la pobresa per prevenir-ne i evitar-ne la cronificació amb una actuació decidida del teixit empresarial.
 • Una nova llei concursal per establir mesures per facilitar la continuació de l’activitat econòmica empresarial dels treballadors i regular les societats laborals.
 • Potenciar les empreses d’inserció i integració laboral per a persones vulnerables i discapacitades.
Valora la proposta
5
Un Estat emprenedor que faciliti l’activitat empresarial

Un sistema econòmic sòlid i divers necessita d’un Estat capaç de permetre elaborar una política de desenvolupament industrial sense les restriccions de l’actual marc econòmic, amb recursos suficients i amb la capacitat de comprendre les necessitats pròpies del teixit empresarial català.
Per això, cal passar d’un Estat espanyol que fa trampes amb les pimes a un Estat català que els faci de trampolí, construint una Administració que ajudi a fer créixer l’activitat d’autònoms i pimes.
 

Com ho farem?
 • Un Estat emprenedor que, des d’una lògica inversora, esdevingui una Administració eficient, simplificadora i facilitadora de la recerca, la inversió i l’emprenedoria i abandoni velles formes de burocratització i d’obstaculització de l’activitat econòmica i industrial.
 • Establir la Finestra Única per simplificar els tràmits i costos administratius.
 • Desenvolupar una nova política de desenvolupament industrial, a mitjà i llarg termini, que enforteixi les pimes, que aposti per l’emprenedoria en els nous jaciments d’ocupació i d’innovació tecnològica de futur.
 • Impulsar l’estratègia industrial de Catalunya en el marc del RIS3CAT.
 • Crear el registre Made in Catalonia.
 • Crear un fons nacional per a la innovació que actuï com a capital llavor i capital de risc públic.
 • Desenvolupar una política nacional pròpia de protecció del coneixement (patents, propietat intel·lectual, etc.).
 • Crear una política per atraure empreses i, especialment, grans multinacionals perquè inverteixin i cotitzin a Catalunya.
 • Construir una Administració tributària eficient, transparent, cooperant amb el contribuent i amb vocació de servei públic. La nova Hisenda Catalana, doncs, ha de partir de la confiança en el teixit econòmic, facilitant constantment la relació amb els administrats. Per a això, ens cal:
 • Una fiscalitat adaptada a la realitat del sistema econòmic i al nivell i ritme de l’activitat econòmica, que comporti la igualtat de tracte fiscal entre les pimes i grans empreses, prioritzant l’economia productiva i defugint l’especulativa.
 • Definir un nou Impost de Societats que respongui a les prioritats industrials del país.
 • Permetre a emprenedors i autònoms, per ampliar la base de cotització, reduir càrregues inicials, tarifa plana, vacances fiscals i activitat a temps parcial, o l’exempció fiscal a la reinversió per a les pimes.
 • Millorar el tractament fiscal de les empreses socials i entitats no lucratives.
 • S’ha de generar una consciència social que el defraudador, bé sigui un particular, bé sigui una multinacional, no és benvingut a Catalunya, ja que es vol crear un país transparent i net.
 • Garantir una nova fiscalitat justa per a les classes treballadores i classes mitjanes, amb un sistema fiscal redistribuïdor i incentivador de l’ocupació i l’emprenedoria, que afavoreixi les classes treballadores i les classes mitjanes.
 • Reforçar la Hisenda per assolir la fita d’un nivell de frau fiscal proper a zero.
 • Protegir els drets dels consumidors i les empreses, regulant de forma eficient i proactiva l’eliminació d’obstacles i barreres artificials a la competència, evitant que es generin mercats captius, l’abús de posició dominant de monopolis i males pràctiques d’oligopolis.
 • Protegir els drets mitjançant la Llei del consum i la competència.
 • Incentivar les inversions de capital estranger a Catalunya, oferint determinades exempcions fiscals. Creació del registre d'inversions estrangeres a Catalunya.
 • Fomentar i facilitar la creació de noves empreses catalanes en el sector energètic, les telecomunicacions, els serveis financers i el sector audiovisual. Cal fer República treballant amb empreses autòctones, les quals, allunyades de la teranyina de l'Ibex 35 i les estructures de l'estat espanyol, permetin oferir a empreses i ciutadans de Catalunya, uns serveis més òptims amb un cost significativament més baix.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos