La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

ESPORTS

L'ESPORT PER UNA SOCIETAT SALUDABLE I COHESIONADA

La República ha d’apostar decididament per l’esport com a instrument per assolir una societat cohesionada i saludable. Un nou model esportiu basat en la concepció de l’esport com a sector privat d’interès públic, que demana una estreta complicitat entre una societat civil esportiva organitzada i una administració pública no intervencionista que planifiqui, dinamitzi i doni suport a l’esport com a realitat transversal econòmica, de salut, educativa, social i de lleure.
 

Els pilars de la nova república

1
Una gran entitat paraigua que esdevingui una confederació esportiva

El sector esportiu ha d’assolir al màxim les seves potencialitats tot fomentant, sense exclusions, el treball en xarxa i la col·laboració en el marc d’una confederació esportiva catalana amb vocació d’aplegar les entitats privades que treballen en el sector.

Com ho farem?
 • Fomentar la constitució d’una confederació esportiva catalana, representativa de les organitzacions que gestionen el sector, que coordini territorialment i sense exclusió les entitats que treballen en l’àmbit de l’esport de Catalunya.
 • Fomentar projectes comuns esportius entre les entitats que representen i apleguen els diferents sectors de l’esport de Catalunya.
 • Crear lligues catalanes de prestigi dels diversos esports i categories, amb estructures pròpies.
 • Fomentar el patrocini i l’esponsorització de l’esport.
 • Establir relacions de cooperació amb entitats homòlogues dels Països Catalans.
Valora la proposta
2
Una administració esportiva que planifiqui, dinamitzi i doni suport econòmic i logístic a l’esport

L’administració esportiva ha de ser simple i eficient, amb capacitat per coordinar els nivells administratius –nacionals i locals–, dur a terme polítiques transversals i donar suport econòmic i logístic a les organitzacions privades que gestionen el sector, d’acord amb la planificació i les prioritats establertes.

Com ho farem?
 • Reestructurar l’administració esportiva simplificant-la, tot eliminant burocràcia i augmentant l’eficiència en la planificació del sector.
 • Establir una conselleria d’esports amb capacitat per dur a terme una planificació governamental transversal en els àmbits econòmics, educatius, socials, de salut i del lleure.
 • Modificar l’actual règim jurídic esportiu de caràcter intervencionista, sobre la base del reconeixement del caràcter privat del sistema esportiu i de les entitats que en gestionen la pràctica.
 • Dotar la conselleria d’esports d’un pressupost suficient per donar suport a les organitzacions del sector d’acord amb els estàndards europeus.
 • Incloure la sinistralitat esportiva dins la cobertura ordinària de la sanitat pública.
Valora la proposta
3
Internacionalització de l’esport català

La internacionalització de l’esport català com a dinàmica estratègica que permeti participar en els àmbits de les elits de l’esport mundial, que dinamitzi la competitivitat de l’esport d’alt nivell i la incidència dels dirigents catalans en els fòrums internacionals, i que projecti Catalunya al món com a país esportiu.

Com ho farem?
 • L’afiliació de les federacions catalanes a les federacions internacionals.
 • La participació en els fòrums internacionals que promouen l’esport educatiu–salut–lleure..
 • El reconeixement internacional del comitè olímpic de Catalunya.
Valora la proposta
4
Ple reconeixement del voluntariat esportiu

El voluntariat esportiu és la base de la gestió de les entitats esportives i, com a tal, se l’ha de reconèixer amb mesures legals, econòmiques, socials i fiscals.

Com ho farem?
 • Mesures fiscals a favor de les famílies en funció de la participació dels seus membres en competicions esportives.
 • Definició legal clara del voluntariat esportiu, dels drets i deures que té, de les diverses formes que adopta, de les mesures per promoure’l i de la protecció i cobertura de què disposa.
 • Exclusió de la tasca voluntària de l’afiliació obligatòria al règim ordinari de la seguretat social.
Valora la proposta
5
L’esport base i l’esport femení com a sectors estratègics

L’esport de base i l’esport femení constitueixen dos segments de l’esport prioritaris a desenvolupar com a condició per millorar els resultats quantitatius i qualitatius del país esportiu.

Com ho farem?
 • Planificar i donar suport a l’esport en edat escolar i universitari com a sectors integrats territorialment en el sistema esportiu general.
 • Donar suport específic a la participació de les dones en els estaments directius de les organitzacions que incideixin en la gestió del sistema esportiu.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos