La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

JOVENTUT

UNA REPÚBLICA EMANCIPADORA DEL JOVENT

La República ha de ser un estat on el jovent tingui totes les eines i oportunitats per poder viure de forma independent i amb llibertat. Una República on els i les joves tinguin l’oportunitat de trobar una feina adequada a la seva formació amb un sou digne, accés a un habitatge a preus populars per emancipar-se, disposin d’una bona formació per esdevenir ciutadania preparada, lliure i crítica, puguin gaudir d’un model d’oci alternatiu de consum sostenible i saludable i disposin de les eines per apoderar-se i participar de la vida cultural, social i política de la República.

Els pilars de la nova república

1
Ocupació digna que combati la manca d’oportunitats i la precarietat laboral

La República Catalana ha de ser un estat on el jovent tingui totes les eines per poder viure de forma independent i amb llibertat. No ens podem permetre una República on la joventut catalana hagi d’emigrar per poder sobreviure. La manca d’oportunitats i la precarietat laboral impedeixen que el jovent del nostre país es pugui emancipar amb normalitat; per aquest motiu, hem de combatre l’alt índex d’atur juvenil actual. Per fer-ho, hem d’apostar per mesures que fomentin el treball per a joves, amb sous dignes, i que a la vegada serveixin per adquirir experiència i com a font d’aprenentatge.

Com ho farem?
 • Afavorir l'acompanyament al jovent en la cerca de feina, mitjançant les eines disponibles: oficines joves, punts d'informació juvenil i plans d'ocupació. Per reforçar l'orientació professional, caldrà introduir aquest acompanyament als centres educatius, d'acord amb el consell escolar i els representants dels alumnes, millorant l'accés dels joves a la informació sobre oportunitats professionals.
 • Incrementar i millorar els mecanismes públics d’intermediació laboral, per evitar el recurs a empreses de treball temporal (ETT) i agències de col·locació privades, per garantir que no es produeixin pràctiques que contribueixin a la precarització del treball juvenil.
 • Posar a disposició del jovent una oferta de formació contínua al llarg de la vida per adaptar els coneixements i les competències als requisits del teixit productiu del territori.
Valora la proposta
2
Accés a un habitatge digne a preus populars

L’accés a l’habitatge és un element primordial per fer real l’emancipació dels joves. Actualment, encara es troba fora de l’abast de les possibilitats del jovent i la taxa d'emancipació dels d’entre 16 i 29 anys és tan sols d'un 23,9 %. El de l’habitatge no és un problema aïllat, sinó que està estretament vinculat a la situació dels altres elements fonamentals de l’emancipació com són l’atur i la precarietat laboral, que aboquen el jovent a no poder accedir a un habitatge digne perquè no pot generar recursos estables i suficients. Agreuja encara més la situació el fet que el sistema de provisió d'habitatge ve regulat pel lliure mercat i el parc d'habitatge protegit és insuficient per cobrir la demanda real.
La República Catalana ha de garantir als joves l'accés a l'habitatge digne sense que s’hagin d'endeutar a llarg termini ni dependre de tercers per poder-se emancipar. Cal que l'Administració sigui proactiva en tots els fronts per combatre les mancances i debilitats d’aquest dret.

Com ho farem?
 • Apostar per opcions d'accés i tinença de l'habitatge que vagin més enllà de l'individu i incideixin en la transformació social, com ara la masoveria urbana, la cessió d'ús o les cooperatives d'habitatge.
 • Incrementar i millorar les ajudes per facilitar l'accés a l'habitatge dels joves, i els mecanismes per obtenir-les.
 • Desenvolupar mesures per recuperar habitatges buits i posar-los al servei de la ciutadania, en especial als segments de població amb dificultats, mitjançant la rehabilitació o procurant que promocions privades sense vendre passin a règim de lloguer preferentment protegit.
 • Assessorar i donar les eines necessàries al jovent sobre totes les opcions d'accés a l'habitatge, incentivant-ne nous models, més enllà de la dicotomia lloguer–compra.
Valora la proposta
3
Educació laica, pública, de qualitat, no sexista i en català

L'educació ha de ser un dels eixos prioritaris de la República Catalana. El sistema educatiu ha de formar ciutadans preparats, lliures i crítics i permetre'ls progressar socialment. Per aconseguir-ho, és necessari que disposi dels recursos convenients. Cal garantir una educació pública, de qualitat, laica, no sexista i en català, i que es fonamenti en la igualtat, l'equitat i la justícia social. L'educació no pot tenir barreres d'accés de cap tipus.

Com ho farem?
 • Pacte nacional per l'educació fet amb consens de la comunitat educativa i dels partits polítics per elaborar la llei educativa comptant amb plenes competències.
 • Pacte nacional específic de la Formació Professional per prestigiar-la i planificar-la a partir de disposar de totes les competències.
 • Pla nacional de beques per garantir la igualtat d'oportunitats per estudiar amb independència de raons econòmiques.
 • Reforma del sistema de preus de la universitat.
 • Finançament necessari de l'educació pública.
Valora la proposta
4
Un model d’oci alternatiu que fomenti la salut i nous hàbits de consum

A dia d’avui, quan pensem en quin és l’actual model en el qual es desenvolupa l’oci de la gent jove, ens trobem que estem davant d’un model d’oci que reprodueix i perpetua un seguit de normes i estereotips que molts cops van lligats a un oci fortament lligat al consumisme i al sexisme. Per tant, creiem en la necessitat d’analitzar el nostre entorn i que només nosaltres podem decidir com avançar cap a la construcció d’un nou model d’oci millor que l’actual.

Com ho farem?
Creació d’espais per a joves on siguin ells els qui gestionin les activitats que es portin a terme.
Gratuïtat i millora de l’oferta cultural dels pobles i ciutats adreçat als joves, on puguin participar en la creació de projectes culturals per fer-los partícips.
Millora de la mobilitat en horari nocturn en el transport públic.
Dissenyar la política sobre el consum de drogues, especialment entre el jovent, des d’una vessant pedagògica, no repressiva.
Crear un pla integral contra la violència masclista destinat al col·lectiu jove que, d’una banda, detecti i actuï contra determinats comportaments que poden suposar un risc de violència i, de l’altra, serveixi per formar en la no-discriminació.
Valora la proposta
5
Un nou país que fomenti la participació del jovent i una nova cultura ciutadana

És essencial que a la República Catalana es fomentin totes les formes de participació com l'associacionisme i els moviments socials com a pas necessari per promoure l’apoderament democràtic del jovent com a garantia de posar les bases d’una societat centrada en les persones. Precisament per aquests motius és indispensable una forta xarxa associativa que permeti l’assoliment d'una nova cultura ciutadana basada en els valors republicans, la implicació amb l'entorn i el sentit de comunitat i la cooperació.

Com ho farem?
 • Fomentar el reconeixement social de l'associacionisme com a eina de formació en la participació i de cohesió social, donant suport tècnic, logístic i econòmic als projectes liderats per entitats juvenils.
 • Continuar amb el foment del Consell Nacional de la Joventut, com a espai de trobada de l'associacionisme català, i la Fundació Triangle Jove, com a interlocutors en matèria de joventut i espai de trobada de les entitats juvenils dels Països Catalans.
 • Com en altres països europeus, cal estudiar l'aplicació de mesures de reconeixement social de l'educació en el lleure, com ara la lliure disposició d'hores associatives sense penalització salarial per garantir que el jovent es dediqui plenament a la seva tasca social.
 • Impulsar el dret a vot a partir dels 16 anys per implicar els joves en la participació política del país. 
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos