La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

MEDI AMBIENT I ENERGIA

UN MODEL MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBLE, INTEGRAL I INNOVADOR

La República Catalana implantarà un model mediambiental sostenible, integral i innovador que permeti compaginar el desenvolupament econòmic i el respecte i la protecció d’un entorn natural de qualitat. Una República que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació del residu, que impulsi el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i dugui a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals. En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, la República tindrà el deure i la responsabilitat de canviar cap a un model productiu sostenible i de consum responsable que garanteixi les necessitats de les generacions futures.
 

Els pilars de la nova república

1
Una nova cultura de l’aigua eficient i sostenible

Catalunya assumirà la gestió de les dues conques fluvials, les conques internes i la conca de l’Ebre. Cal garantir l’accés al recurs pel conjunt de la població amb un mínim de garantia de subministrament, tot seguint la directiva Marc de l’Aigua de la UE. La gestió del cicle integrat de l’aigua ha de garantir tots els processos: captació, distribució, consum, sanejament i reutilització, amb les inversions necessàries que assegurin la viabilitat econòmica de la gestió de tot el cicle i garanteixin l’adequada conservació de les aigües continentals i marines, així com els cabals ecològics. La innovació en l’aplicació de noves tecnologies en tot el cicle de l’aigua ha d’ésser un criteri bàsic a implantar per aconseguir l’ús eficient i sostenible en tot el cicle de l’aigua.

Com ho farem?
 • Pacte Nacional de l’aigua i una Estratègia Catalana per a la Contaminació Hídrica Zero.
 • Consolidar l’Agència Catalana de l’Aigua com a l’administració hidràulica única i l’organisme regulador de les conques de Catalunya
 • Establir un sistema de gestió del cicle de l’aigua a Catalunya que garanteixi les inversions necessàries, sigui sostenible econòmicament, que eviti el monopoli privat, que tendeixi a la gestió pública dels serveis i que garanteixi l’accés al recurs per a tothom i asseguri l’adequada conservació de les masses d’aigua.
 • Establir i desenvolupar un pla per a la recuperació de les aqüífers contaminants, per tal de recuperar part dels recursos hídrics naturals.
 • Fomentar i impulsar la implantació de noves tecnologies més eficients a les petites i mitjanes empreses, promoure la cooperació i el compartir infraestructures, especialment en el cas de polígons industrials.
 • Promoure a nivell industrial de grans empreses, el concepte de “petjada hidràulica”, impulsant la implantació de ratis comparatius d’eficiència del cicle de l’aigua en els processos per sectors amb el reconeixement d’algun tipus de distintiu per l’excel·lència.
 • Foment de la minimització i ús intel·ligent en el consum d’aigua a les llars, impulsant les iniciatives d’innovació tecnològica en la millora de l’eficiència.
 • Impulsar l’optimització energètica i de generació de residus en tot el cicle de l’aigua, mitjançant l’impuls de noves tecnologies i processos innovadors, especialment en el cas de les depuradores urbanes.
 • Restablir el cabal ecològic del Ter.
Valora la proposta
2
Una estratègia energètica de país i de futur sostenible

Executar una estratègia energètica pròpia, en consonància amb els criteris que emanen de les directives europees, tendint a la modernització, descarbonització i democratització del seu sistema energètic.

Catalunya podrà decidir com i quan vol tancar les centrals nuclears que tenen un elevat impacte ambiental, social i econòmic, com són les nuclears i les de valorització de residus presents al nostre territori així com la gestió posterior dels seus residus. Obrir el mercat energètic a una democratització real, amb la total liberalització de la generació amb fonts renovables distribuïda arreu del territori per fomentar el seu desenvolupament, l’autoconsum i la implementació de xarxes intel·ligents de gestió energètica que garanteixin la màxima qualitat del servei possible. Reestructurar l’actual model i establir un mercat energètic, amb control públic, lliure de monopolis i amb un sistema de preus de les energies just, equitatiu, competitiu i sostenible ambientalment i transparent.
 

Com ho farem?
 • Consolidar l’ICAEN com a l’organisme públic amb competències reguladores que assumeixi la supervisió del sistema energètic català, des de la certificació de les matèries primeres fins a la verificació dels costos de producció que defineixen el preu de mercat.
 • Definir el sistema d’infraestructures bàsiques per a la garantia del subministrament energètic que han d’estar sota control públic.
 • Establir un sistema de gestió de l’energia a Catalunya que garanteixi les inversions necessàries, sigui sostenible econòmicament, que eviti el monopoli privat i que garanteixi l’accés al recurs per a tothom.
 • Impulsar l’autoconsum en les llars i tots el edificis públics.
 • Treballar per la plena sobirania energètica de Catalunya, que permeti una democratització de l’accés a la producció i el consum d’energia, especialment 100% renovable.
 • Fomentar l’economia circular del trinomi energia-aigua-residus en el sector industrial, amb processos i tecnologies innovadores, per tal d’optimitzar l’eficiència ambiental integrada.
 • Impulsar el sector de les energies renovables en Catalunya, per tal que sigui un referent internacional en aquest àmbit.
 • Prohibició de nous sistemes de generació d’energia amb fort risc d’impacte ambiental al medi, com per exemple el fracking.
 • Treballar per la substitució de la producció d’energia nuclear per fonts energètiques netes i sostenibles, tot elaborant un pla de substitució i reconversió dels llocs de treball.
Valora la proposta
3
Lluita contra el canvi climàtic

La reducció d’emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire de les nostres ciutats i entorn en general, reverteix directament sobre una millor qualitat de vida i sobre la salut de les persones. En l’àmbit de les emissions, Catalunya assumirà amb convenciment els compromisos internacionals, com a nou estat de la UE i en el marc del Protocol de Kyoto i del Mecanisme europeu de comerç de drets d’emissió corresponents a la seva realitat industrial i energètica, repercutint en la productivitat laboral i els costos del treball.

Com ho farem?
 • Establir un pacte nacional econòmic i industrial que assumeixi els corresponents objectius de lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental.
 • Establir una Estratègia Catalana cap a la Contaminació Atmosfèrica Zero.
 • Es definiran uns ratis objectius que relacionin l’evolució de l’economia i la reducció d’emissions atmosfèriques, per tal de garantir el control de l’efectivitat de les mesures adoptades, evitant que un descens de l’economia pugui distorsionar els resultats i les accions a realitzar.
 • Prioritzar un pla específic de mesures per accelerar l’assoliment dels objectius de reducció del 20% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en el període 2013-2020, dins dels projectes L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) i del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic.
 • La Generalitat es dotarà d’un organisme interdepartamental del canvi climàtic, amb autoritat plena sobre les polítiques en matèria d’emissions a Catalunya.
 • S’integraran els Plans d’actuació contra el Canvi Climàtic i la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica per potenciar la seva efectivitat i control, a més d’afavorir la seva implantació als sectors i agents implicats.
 • A Barcelona i a les principals ciutats de Catalunya s’implantarà progressivament plans específics “smartcity” per tal d’afavorir una mobilitat més ecològica, de menys impacte ambiental. Catalunya ha d’ésser un model de referència internacional en la implantació i ús eficient d’una xarxa intel·ligent de transport públic i d’un impuls decidit per a la nova generació de vehicles més ecològics.
 • Afavorir la nova mobilitat del segle XXI basada en la compartició i els vehicles 100% elèctrics.
 • S’impulsarà la col·laboració entre empreses existents i universitats, així com startups per potenciar la innovació de tecnologies en la prevenció i control d’emissions.
 • Implantar un impost sobre el carboni per tal de desincentivar la seva emissió i estimular l’aparició d’un nou model de producció i consum descarbonitzat i basat en l’economia circular.
Valora la proposta
4
Estratègia de gestió cap al residu zero

Nou marc normatiu a Catalunya que contempli objectius ambiciosos i realistes a la vegada, per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible . Es complementarà amb un pla amb els recursos adients, que permeti apostar decididament per una transformació dels residus en recursos gràcies a l’aplicació del eco-disseny, processos de gestió innovadors i implantació de les TIC, dintre d’una clara visió i implantació de sistemes d’economia circular. Aquesta transformació del sector de gestió de residus, per ser realista i un referent a nivell internacional, necessitarà de l’impuls de l’Administració amb mesures econòmiques, fiscals assegurant el compliment de la normativa i com a dinamitzadora del indispensable trinomi: empresa productora ecològicament – recerca universitària aplicada- gestors de residus especialitzats.

Com ho farem?
 • Establir les bases d’una Estratègia Catalana cap al Residu Zero, que contempli mesures integrals en tot el cicle de vida dels productes i dels propis residus com a recursos a aprofitar dintre de sistemes d'economia circular, tot combatent la pràctica de l'obsolescència programada dels productes de consum.
 • Establir un model de recollida de residus sostenible en tot el seu cicle de vida, prioritzant l’aprofitament econòmic i el reciclatge.
 • Incorporar els residus dins d’una estratègia d’economia circular, començant per l’ecodisseny i fent què tot residu pugui ser transformat en matèria primera, amb tendència a reduir els productes que no són viables d’integrar novament en el medi o transformar en un nou producte o energia.
 • Impulsar la creació de plataformes mixtes entre empreses productores, universitats i empreses gestores de residus, per tal d’afavorir la innovació i l’economia circular.
 • Impulsar els sistemes de retorn d’envasos i productes usats, d’acord amb la responsabilitat ampliada del productor (fabricant), especialment per als productes no reparables, ni reutilitzables, i per a les restes de productes de difícil gestió i/o perillositat.
 • Pla específic de millora de l’eficiència del sistemes de gestió de residus urbans (segregació en origen, recollida selectiva, gestió eco-parcs i de tractaments finalistes), per tal d’incrementar significativament els ratis de recuperació i reciclatge. Es valorarà la implantació total o parcial de sistemes o combinació que funcionen amb èxit amb altres països del nord d’Europa, sempre tenint present la necessitat d’adaptació a les característiques de la cultura i del nostre territori i amb la realització de proves pilot en municipis representatius.
 • Pla específic integral per a la gestió de residus d’origen animal, com per exemple els purins.
 • Posar l’èmfasi de les polítiques de residus en la prevenció enlloc de la gestió i tractament.
 • Impulsar una veritable compra verda pública que promocioni models de negoci relacionats amb la servitització (producte-servei) de manera que les empreses facturin per un estoc de béns present en l’economia i no per la freqüència de la seva renovació.
 • Assumpció de les competències en centrals nuclears i els seus residus d’alta i baixa intensitat, establint una estratègia a curt, mig i llarg termini a Catalunya, d’acord amb l’estratègia d’impuls decidit a les energies renovables, desenvolupant tecnologies que afavoreixin la seva regeneració i comercialització.
Valora la proposta
5
Preservació i gestió del medi natural i les seves espècies

Entenem la qualitat de l’entorn, el territori i el paisatge on vivim com a element fonamental de la qualitat de vida. La preservació dels sistemes naturals i de les espècies forma part de la qualitat territorial a què aspirem, fins i tot, com a actiu econòmic a preservar. Un territori de qualitat, doncs, amb una planificació harmònica entre la protecció i l’aprofitament sostenible del medi, amb els usos ciutadans, econòmics i de lleure. Desenvolupar la planificació de l’entorn natural amb l’objectiu d’establir l’adequada protecció i ordenació del medi per compatibilitzar la conservació i el manteniment de les activitats agràries i forestals i els usos socials i de lleure.

Com ho farem?
Establir un sistema d’organització administrativa que unifiqui totes les competències en matèria de gestió forestal, espais protegits i conservació de la biodiversitat dins de la Generalitat de Catalunya en un sol organisme, amb prou autonomia com per establir models de gestió per als espais naturals i coordinar la gestió tots els espais naturals protegits de Catalunya.
La Generalitat assumirà totes les competències de gestió i protecció del medi, també del sistema costaner i les aigües marines.
El marc legislatiu ha de garantir la conservació i millora del medi natural, així com nous models de tinença i ús del territori, mitjançant cessió, custòdia, tutela, contractes de gestió, etc.
Valora la proposta
6
Protecció dels drets dels animals

La República Catalana haurà de ser sensible als drets d'aquells que no és poden defensar, els animals, als quals se'ls hi ha de procurar una vida digna sense maltractament i espai físic suficient per que es puguin desenvolupar amb autonomia. La República tindrà la responsabilitat de dissenyar un món més amable per conviure amb els animals, al camp i la ciutat, en que els espai urbans de lleure i l'entorn natural estiguin millor connectats per corredors biològics que permetin unes condicions més favorables per al desenvolupament de la vida animal.

Catalunya, ha estat capdavantera en la regulació de la protecció dels animals, ho va ser l’any 1988 amb la Llei de protecció dels animals, i ho va ser també amb la modificació del 2003, que va significar, per exemple, evitar el sacrifici d'animals als centres d'acollida afavorint l'adopció o la prohibició de les baralles i els espectacles que suposaven patiment per als animals.

Més endavant, els dos grans temes van ser la prohibició de curses braus a Catalunya (IX legislatura) i la prohibició d’utilització d’animals al circ (X legislatura), en tots dos casos ERC va donar suport a les dues iniciatives animalistes. En el cas concret dels correbous, el decret-llei 34/2010, va reglamentar les festes tradicionals amb bous sense mort de l'animal (correbous) en el que es requereix un escrit de compromís "que els animals no seran maltractats durant el transcurs de l'espectacle" amb la finalitat de garantir la protecció de l'animal.

Com ho farem?
 • Foment de l'adopció d'animals, seguiment de l'abandonament i control del creixement poblacional a través de l'estirilització de tots els animals recollits com a mesures que tendeixin al sacrifici zero dels animals de companyia.
 • Promoure espais públics i equipaments en que es permeti l'accés d'animals de companyia.
 • Observar el compliment estricte del reglament de les festes tradicionals amb bous sense mort de l'animal per assegurar que els animals no siguin maltractats durant el transcurs de l'espectacle.
 • Elaborar una llei que reguli l'activitat de la caça amb la funció de control de la sobre-població cinegètica i reequilibri dels ecosistemes, superant la pràctica recreativa.
 • Inspeccions regulars a les explotacions ramaderes per garantir unes condicions dignes en l'hàbitat i el tracte dels animals de granja per a consum humà complint amb la normativa europea de transports d'animals i seguretat alimentària.

 
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos