La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

POLÍTICA ECONÒMICA I FINANCERA

UNA REPÚBLICA EMPRENEDORA DE PROSPERITAT COMPARTIDA

La República ha de prendre un protagonisme actiu en l’estímul de l’economia i fer possible la llibertat dels seus ciutadans en la seva dimensió econòmica, aconseguint l’absència de dominació de qualsevol tipus, en especial de les grans corporacions i dels poders econòmics. Només un país pròsper, construït sobre una forta base industrial i innovadora i amb unes institucions eficients i independents dels poders econòmics pot garantir que el creixement sigui compartit i s’avanci cap a una societat sense fortes desigualtats i basada en la llibertat i responsabilitat personal.
 

Els pilars de la nova república

1
Un estat emprenedor amb un protagonisme actiu en l’economia, que fomenti els nous sectors productius i inverteixi en innovació

La República Catalana ha de ser un estat emprenedor que reforci la base del coneixement, el finançament empresarial, l’R+D+i empresarial i la transferència de coneixement al mercat, tot assumint riscos però també participant dels beneficis que comporten les innovacions d’èxit creades amb suport i capital públics.

Com ho farem?
 • Creació d’un Fons Nacional per a la Innovació, vinculat a la nova banca pública sorgida a partir de l’Institut Català de Finances, que aposti pels nous jaciments d’ocupació i d’innovació tecnològica, que actuï com a capital de risc i capital llavor públic, establint un sistema de diversificació del risc i de remuneració dels riscos assolits.
 • Aposta pressupostària per la inversió pública en infraestructures de foment de la competitivitat, tant de transport (Corredor del Mediterrani) com de dades (extensió de l’alta velocitat d’Internet al territori) com d’energia (foment de l’autoproducció d’energia).
 • Disseny d’un impost sobre el benefici de les societats que afavoreixi la reinversió de beneficis i la transferència de tecnologia, així com a l’augment de la dimensió de les petites i mitjanes empreses per impulsar consorcis (pool) d’innovació en l’àmbit privat.
Valora la proposta
2
Una fiscalitat justa i eficient que garanteixi l’estat del benestar i la funció redistributiva i fomenti la competitivitat i prosperitat compartides

Catalunya necessita dotar-se d’un marc fiscal més simplificat, eficient i adaptat a les realitats econòmiques de la globalització. En l'àmbit de la política d’ingressos, cal tractar de manera molt més favorable fiscalment les rendes del treball, gravar el capital especulatiu, incentivar fiscalment l’R+D+i i la reinversió productiva i penalitzar el frau fiscal. En les polítiques de despesa, apostem per un estat socialment inversor i predistribuïdor que creï noves condicions de mercat més equitatives.

Com ho farem?
 • Simplificació de tota l’estructura impositiva, fusionant diversos impostos actuals que recapten diferents nivells administratius. Per exemple: fusió de l’IBI amb l’Impost de Patrimoni, fusió de l’Impost de Societats amb l’Impost d’Activitats Econòmiques, millorar la coordinació de l’Impost de Transmissions Patrimonials Oneroses amb l’IVA, etc., garantint una distribució adequada dels ingressos tributaris entre les administracions (el Govern de la República i les administracions locals).
 • Reducció dels impostos sobre la renda provinents del treball, especialment en els trams més baixos, incentiu fiscal al lloguer, simplificació de les deduccions actuals i adaptació dels trams de declaració per a autònoms i ingressos complementaris amb fiscalitat més amable.
 • Harmonització de l’impost de societats en l’àmbit europeu per evitar el dúmping fiscal. Supressió dels tractaments fiscals favorables a determinades societats financeres (ex: SICAV) i creació d’un impost a la banca. Creació d’un codi impositiu ambiental per afavorir conductes ecològicament més responsables, simplificant i unificant els impostos ambientals actuals, tot incrementant la fiscalitat a l’energia nuclear. Establir i ampliar deduccions per a la reinversió productiva de beneficis empresarials.
 • Incrementar la progressivitat en els impostos indirectes, i particularment en l'IVA, sobre els productes de consum habitual per a la subsistència de les famílies i tipus més elevats per als productes de luxe.
 • Creació d’una tarifa plana impositiva i de cotitzacions socials per als emprenedors i autònoms en el marc d'un sistema de cotització al sistema de seguretat social més progressiu.
 • Persecució del frau fiscal i l’elusió fiscal, especialment la que es dugui a terme mitjançant l’enginyeria fiscal. Aposta per un model d’administració tributària basat en el compliment tributari de tots els agents econòmics, no només dels que declaren.
 • Redistribuir la riquesa generada pel sector turístic. Aquesta es basa en bona mesura tant en elements intangibles, com el clima i la cultura; com en elements tangibles com la seguretat i les infraestructures. Actualment aquestes variables representen externalitats tant pels operadors turístics com pels turistes. Aquesta situació ha d'equilibrar-se amb la creació de tributs específics.
Valora la proposta
3
Rescatar les finances de l’especulació per posar-les al servei de la prosperitat, l’economia productiva i dels drets de les persones consumidores

Ens cal un sistema financer que compleixi la funció de canalització de l’estalvi cap al crèdit i la inversió a l’economia productiva, que eviti posicions de domini en el mercat de qualsevol entitat i que diversifiqui els canals del crèdit i la inversió incrementant la protecció dels consumidors en l’àmbit financer.

Com ho farem?
 • Actuació en l’àmbit de la competència bancària mitjançant la legislació d’entitats de crèdit per evitar posicions de domini, facilitant la diversificació dels tipus d’entitats financeres (facilitant la incorporació al mercat de cooperatives de crèdit, caixes populars i banca pública al costat de la banca actual) tot garantint la solvència del sistema i la protecció dels consumidors.
 • Separació de la banca comercial minorista (destinada a l’estalvi i al crèdit de les famílies) de la banca d’inversió (destinada a la inversió en productes de mercats cotitzats).
 • Creació d’una banca pública que aporti més competència al sector i garanteixi el finançament al sector productiu, centrat en les petites i mitjanes empreses i en la col·laboració per a la inversió en grans projectes estratègics (infraestructures, recerca, etc.).
 • Millora de la regulació i foment de les finances alternatives efectuades mitjançant plataformes digitals, com ara el finançament col·lectiu de préstec (crowdlending) i el finançament col·lectiu (crowdfunding), garantint la protecció dels consumidors.
 • Aprovació d’un Estatut de l’Inversor que protegeixi els inversors minoristes i apliqui la normativa europea de protecció dels consumidors en l’àmbit financer (directives MIFID).
 • Millora de l’organització i normativa dels mercats de capital, amb un organisme supervisor dels mercats de valors, en el marc del mercat únic de capital en procés de creació a la UE amb un marc comunitari de protecció dels consumidors.
Valora la proposta
4
Uns mercats regulats al servei de l’interès general amb una política de competència que eviti les situacions de domini (energia, telecomunicacions, etc.)

Per a la millora de la competitivitat i l’assoliment d’un marc de prosperitat compartida que redueixi les desigualtats i creï condicions de mercat favorables a la predistribució, és imprescindible una millora dels mercats regulars (energia, telecomunicacions, audiovisual, transports), tant en els mecanismes de fixació de preus i la rebaixa de les barreres d’entrada com en la protecció dels consumidors. Alhora, cal una política de competència que eviti l’abús de posicions de domini i incorpori criteris de responsabilitat social i ambiental en l’àmbit de la competència.

Com ho farem?
 • Política procompetitiva i d’integració en l’espai europeu en els mercats regulats, especialment en l’energia i les telecomunicacions, impedint la creació d’oligopolis. Una nova llei de l’energia que abarateixi els costos d’entrada, en fomenti l’autogeneració i determini un mecanisme transparent de fixació de preus. Revocació de la reforma elèctrica espanyola.
 • Garantia de la independència, transparència i retiment de comptes dels organismes reguladors, creant organismes o seccions independents per a cadascun dels mercats (energia, telecomunicacions, audiovisual, transports).
 • Incorporar la política de competència en el mercat lliure d’elements com la responsabilitat social i ambiental per a la determinació de la competència deslleial, i evitar ex ante posicions que puguin comportar un alt risc d’abús de domini del mercat.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos