La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

RECERCA

LA RECERCA COM A IMPULS ECONÒMIC I SOCIAL DE LA REPÚBLICA

Un sistema de recerca integral que englobi universitats, centres tecnològics, centres de recerca i teixit empresarial i administracions públiques en un engranatge conjunt per crear una economia d’alt valor afegit i una societat avançada.

Els pilars de la nova república

1
Un sistema de recerca amb visió integral que doni estabilitat i incentivi sinèrgies

El sistema de recerca català ha d’evitar sistemes duals que competeixin per recursos. Es necessita un sistema amb visió integral i que incentivi sinergies entre les diferents tipologies d’institucions (hospitals, centres tecnològics i centres de recerca) en que la universitat és part indestriable del sistema de recerca.
 

Com ho farem?
 • Estructuració única de centres de recerca independentment de la seva vinculació orgànica a estructures universitàries.
 • Sinergies entre universitats, hospitals, centres tecnològics i centres de recerca. Potenciar la col·laboració entre diversos centres.
 • Col·laboració internacional: participació en els consorcis de grans infraestructures singulars dins i fora del país i en grans projectes de recerca internacionals.
 • Visió de les infraestructures com a eina de captació de talent i inversió empresarial per al país.
 • Compra pública innovadora, particularment en aquells sectors, com el sanitari, on tant els la recerca que es du a terme a Catalunya com els serveis de les administracions públiques són potents i, en ocasions, capdavanters.
Valora la proposta
2
Una recerca d’excel·lència en base a l'autonomia, la transparència, l’avaluació i el retiment de comptes

El sistema de recerca català s’ha de basar en criteris d'excel·lència, transparència, avaluació i retiment de comptes, facilitant la participació dels investigadors i investigadores en la gestió del sistema.


 

Com ho farem?
 • Selecció i avaluació de personal de recerca amb criteris oberts, clars, comprovables i amb conseqüències.
 • Valoració i motivació de la tasca investigadora. Carrera professional en recerca que tingui en compte la conciliació amb la vida familiar. Garantir la igualtat de gènere al sistema de recerca.
 • Participació dels investigadors en la gestió del sistema de recerca.
 • Avaluació de centres de recerca amb criteris clars, comprovables i amb conseqüències.
 • Garantir informació detallada referent a estructura de centres, despesa, tipus salarials i captació de fons.
Valora la proposta
3
Inversió en recerca per al desenvolupament social i econòmic del país

El sistema de recerca català ha de tenir uns nivells d’inversió pública alts per tenir la garantia de retorn social i econòmic a la societat. Una inversió que ha de ser estable, independentment de la conjuntura econòmica, i diversificada per a grans infraestructures, centres, recursos humans i projectes. Els costos del sistema de recerca s’han de veure com a inversió i no com a despesa.

Com ho farem?
 • Política de finançament estable i independent de la conjuntura econòmica. Actuacions anticícliques per garantir l’estabilitat del finançament en períodes de crisi.
 • Nivells de finançament del 3,5 % del PIB i una aportació pública al finançament de la recerca del 40-50 % del finançament global.
 • Establiment d’una fiscalitat que incentivi la inversió en R+D+i del sector privat.
 • Finançament de centres: finançament basal que garanteixi oportunitats de partida i una política de contractes programa amb finançament per objectius.
 • Finançament de places: finançament directe de contractació, prioritzar places de captació/retenció de talent a les beques de sortida i considerar el personal de suport a la recerca com un element fonamental per a la recerca d’excel·lència i l’estabilitat de les institucions.
 • Finançament de projectes: finançament de projectes competitius i definir prioritats, que tinguin en compte tant els sectors consolidats com els emergents.
 • Integració de polítiques de recerca en un únic òrgan governamental.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos