La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

RELACIONS LABORALS

UN MODEL CATALÀ DE RELACIONS LABORALS

La República Catalana ha de garantir el dret a un treball digne i vetllar pels drets laborals de totes les persones treballadores, sense discriminacions i amb igualtat efectiva, trencant amb la segmentació horitzontal i vertical entre dones i homes. Les relacions laborals de la República han d’estar basades en la negociació i la mediació, la negociació col·lectiva, el diàleg social i el reconeixement de les parts. I implementar un model de cogestió i corresponsabilitat dels treballadors i treballadores a l’empresa, impulsant l’economia social i garantint uns serveis públics de qualitat per a la generació d’ocupació.
 

Els pilars de la nova república

1
Constitucionalització del dret a un treball digne i dels drets laborals

La negociació col·lectiva, el diàleg social, el reconeixement de les parts i la seva autonomia han de ser vertebradores del model de relacions laborals català. Cal que la República Catalana sigui social des del mateix text fundacional que li dona sentit, a la seva carta magna, i per això és imprescindible constitucionalitzar els elements essencials vinculats al treball digne i els drets que es consideren fonamentals inherents a aquest.

Com ho farem?
  • Constitucionalitzar el dret a un treball digne, entès com aquell que permet una vida adequada per les persones, el dret a la llibertat sindical i el dret de vaga, així com l’autonomia de la negociació col·lectiva o com la prohibició de qualsevol tipus d’esclavatge. D'altra banda, també s’haurà de recollir el dret a la igualtat en el treball, recollint preceptes com el dret a igual salari per igual treball i la prohibició de qualsevol tipus de discriminació al treball.
  • La Constitució catalana, en la seva articulació de les relacions laborals i econòmiques, ha de fer un reconeixement explícit de la legitimitat de les “parts” i la seva capacitat d’interlocució social, econòmica i laboral. Cal donar cobertura jurídica i legal als acords d’empresa, sectorials i intersectorials.
  • Redacció d'un Codi Català del Treball que desenvolupi la normativa sobre relacions laborals. Un text jurídic sobre els drets i deures tant de treballadors com d’empresaris, amb independència del sector, privat o públic, on realitzin la seva activitat laboral.
Valora la proposta
2
Gran acord social i econòmic per a un nou marc laboral i de generació d’ocupació

Cal impulsar la coresponsabilitat i cogestió dels treballadors a l’empresa com la millor manera de gestionar i fer créixer les empreses. En el model socioeconòmic i laboral català, l’economia social i uns serveis públics de qualitat són espais importants de la generació d’ocupació. Cal un gran acord social (agents socials i econòmics i partits polítics) per concretar els principals elements del nou marc laboral propi.

Com ho farem?
  • Legislar elements de cogestió i coresponsabilitat dels treballadors en les empreses grans i petites. Participació dels treballadors als òrgans de direcció. Millorar la transparència econòmica i financera.
  • Mesures per impulsar i enfortir l’economia social i un estat del benestar fort, amb feines de qualitat, també com a espai important d’ocupació i vertebració de la societat.
  • Cal un gran acord social, sindical, empresarial i polític per definir els elements del model sociolaboral, el model sindical –representativitat, petita empresa... –, la legislació, el fons de garantia salarial, el model d’indemnitzacions i les causes de la contractació. Una legislació pròpia d’empreses en crisi, lligat al manteniment de l’activitat i dels llocs de treball.
  • Fixació dels límits a la subcontractació i externalització de serveis, així com delimitació clara de la cessió de treballadors, en el benentès que no pot ser assumible l’externalització amb l’únic objectiu de precaritzar de forma inassumible el treball de les persones.
Valora la proposta
3
Negociació, mediació i arbitratge, eixos de les relacions laborals

La negociació, l’acord, i la mediació i l’arbitratge, si escau, han de ser les eines per solucionar els conflictes laborals implícits en les empreses i la societat. El dret a la vaga, que no ha de tenir cap restricció, i la judicialització dels conflictes han de ser una mesura excepcional.

Com ho farem?
  • El Tribunal Laboral de Catalunya (organisme de mediació i arbitratge) ha de ser una institució central en el marc laboral català, tant en les relacions laborals entre empreses i treballadors com a l’entorn de l’administració.
  • Un Cos d’Inspecció de Treball amb capacitat d’intervenir més activament i en més supòsits en la negociació si alguna de les parts ho demana.
  • El Codi Català del Treball ha de garantir la igualtat de les forces i la protecció dels drets en uns conflictes que sempre són, inicialment, desiguals.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos