La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

SALUT

UN SISTEMA DE SALUT I SOCIAL INTEGRAT I UNIVERSAL

El nou sistema nacional de salut i social de la República estarà centrat en la persona i serà públic, universal, equitatiu i integrat, garantirà la qualitat, serà finançat amb recursos públics i estarà orientat a preservar la salut i el benestar de la ciutadania. Un sistema en què el ciutadà es faci coresponsable de la seva salut, disposi de la màxima informació sobre el diagnòstic propi i tingui la capacitat de prendre decisions sobre el tractament que vol rebre de manera compartida.
 

Els pilars de la nova república

1
Atenció integral de salut i social centrada en la persona d’acord amb els valors republicans

Un sistema que vetlli pels drets i deures dels pacients basats en els valors republicans i promovent l’atenció integral centrada en la persona, amb un especial èmfasi sobre els col·lectius més vulnerables i els seus cuidadors i famílies.

Com ho farem?
 • El sistema es basarà en l’atenció integral a la persona, no en les estructures.
 • Una atenció social i sanitària de proximitat, centrada en el domicili, atenent tant com es pugui als condicionants propis del pacient i del seu entorn més immediat (familiars, de veïnatge...) i amb atenció especial per als col·lectius més fràgils i vulnerables.
 • Integració de la informació sanitària i social, garantint la privacitat i la seguretat. Informar i vetllar pels drets dels ciutadans amb relació a la seva informació sanitària, fonamentats en el sistema de drets ARCO (accessibilitat, rectificació, cancel·lació i oposició). El ciutadà és el propietari de la seva història sanitària i social i el sistema en té la custòdia.
 • L’atenció primària comunitària com a base de l’atenció integral i la principal porta d’entrada al sistema sanitari de salut i social. Potenciar i dotar l’atenció primària perquè sigui resolutiva alhora que vertebradora dels diversos nivells assistencials.
 • Superar la fragmentació entre nivells assistencials mitjançant l’estreta col·laboració i coordinació entre els nivells de l’assistència (primària, hospitalària, sociosanitària i salut mental) i vetllant per l’adient aplicació dels principis d’equitat entre nivells assistencials.
 • Desigualtats zero en salut.
Valora la proposta
2
Un sistema públic, universal, de qualitat, sostenible i equitatiu

El sistema ha de ser universal, de qualitat, sostenible, eficient i equitatiu, i capaç de generar prosperitat essent motor d’una economia basada en el coneixement, amb transparència i retiment de comptes.

Com ho farem?
 • Un sistema de finançament públic per als pressupostos generals i altres de complementaris.
 • Considerar la despesa en salut i serveis socials com una inversió creadora de benestar.
 • El pressupost assignat haurà de ser l’equivalent a la mitjana del percentatge del PIB que destinen els països de l’Europa dels 15 i, com a mínim, l’equivalent a la mitjana de tots els percentatges del PIB català gastat durant els últims 15 anys.
 • Establir mesures per obtenir ingressos provinents d’impostos especials sobre productes perjudicials per la salut.
 • Una agència independent d’avaluació de resultats de salut i socials, econòmics i de satisfacció, que sigui de caràcter tècnic i publiqui els resultats en format amable i intel·ligible per al ciutadà.
 • Contractes de gestió que incorporin un sistema d’incentius per a la millora de la qualitat, l’eficiència, la recerca i la innovació, i per l’assoliment d’objectius en salut i socials, amb arrelament territorial, amb transparència i participació.
 • Establir l’agència catalana del medicament com a ens regulador de tot el relacionat amb la recerca, el desenvolupament, la comercialització i la promoció de medicaments.
 • Promoure la participació i col·laboració dels agents econòmics i socials en intervencions en l’àmbit de salut.
Valora la proposta
3
Salut i benestar en totes les polítiques públiques amb corresponsabilitat del ciutadà

La prevenció de la malaltia i la protecció i promoció de la salut serà l’eix principal de tot el sistema en tots els períodes de la vida de la persona. I es durà a terme amb la coresponsabilitat del ciutadà com a subjecte actiu en la pròpia salut i benestar, individual i col·lectiu, basant-se en un model col·laboratiu.

Com ho farem?
 • Coresponsabilitat del ciutadà en la cura de la seva salut i qualitat de vida.
 • Una agència de salut pública de Catalunya de caràcter autònom.
 • Pla nacional d’educació per a la salut multidisciplinari, transversal i integral.
 • Enfocament de salut comunitària mitjançant l’estreta col·laboració entre els serveis d’atenció primària de la salut, benestar social i salut pública, basant la seva activitat en l’acció sobre els determinants socials de la salut.
Valora la proposta
4
Organització territorial integrada i en xarxa

L’organització ha de ser territorial, integrada i en xarxa, amb participació efectiva i vinculant dels representants de la ciutadania i dels professionals. Els diferents proveïdors han de tenir el mateix tractament i han d’estar en sintonia a cada territori.

Com ho farem?
 • Descentralització de l’organització i planificació amb participació dels ens territorials (comarques/vegueries). Redefinició dels governs territorials de salut.
 • Organització dels serveis de provisió, tenint en compte la realitat geogràfica, epidemiològica i sociodemogràfica de cada territori (àmbits rurals, metropolitans i urbans).
 •  La sectorització/territorialització per obtenir un equilibri entre l'accés, la cobertura i la qualitat de les prestacions.
 • Redefinir els vincles amb els diferents proveïdors de serveis sanitaris, socials i de salut mental.
 • Simplificació d’estructures administratives i de gestió.
 • Clara separació de la planificació, la contractació, la gestió i l’avaluació. 
Valora la proposta
5
Un model orientat a l’excel•lència: formació contínua, recerca i innovació

El model ha d’estar orientat a l’excel·lència i es fonamenta en la formació contínua, la recerca i la innovació per impulsar la transferència del coneixement en l’àmbit de la salut i el benestar social.

Com ho farem?
 • Integració de la República Catalana i el seu ministeri de salut i social en els organismes internacionals relacionats amb la salut.
 • Formació professional, pregrau i postgrau, currículum i planificació adequats a les necessitats del nostre país.
 • Assegurar la formació continuada i l’avaluació dels professionals en tots els nivells assistencials i homologades per a tots els proveïdors.
 • Polítiques de recursos humans orientades a la gestió del coneixement, en què la formació i les habilitats de gestió siguin contrastades.
 • Potenciar la recerca i la innovació com a eines imprescindibles per assolir l’excel·lència del sistema, orientades a millorar la salut i el benestar dels ciutadans.
 • Establiment d’un codi ètic del sistema sanitari i social de Catalunya que en regeixi la gestió.
 • Potenciar la indústria biomèdica a través de la valorització del coneixement i la innovació generats per tots els professionals de la salut. Crear un ecosistema sòlid de transferència de coneixement acostant la indústria biomèdica als centres de recerca en salut i potenciar la cooperació entre ambdós.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos