La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL

UN MODEL DE SEGURETAT INTEGRAL AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

La República Catalana assumirà plenes competències en matèria de seguretat pròpies d’un estat. En aquest sentit, haurà de desenvolupar un model de seguretat integral sòlid, eficaç i discret al servei de la ciutadania, amb un model de cos policial democràtic i de proximitat que actuï amb proporcionalitat i sigui efectiu a tot el territori, complementat amb un servei d’emergències i protecció civil amb mitjans i efectius suficients per fer un bon servei en coresponsabilitat amb la ciutadania.
 

Els pilars de la nova república

1
Un cos de Policia de Catalunya unificat, dimensionat i ben valorat

La policia és la garant que tota la resta funcioni. Articulació de la Policia de Catalunya com un cos civil, armat, jerarquitzat i desplegat per tot el territori.

Com ho farem?
 • Model de seguretat pública. Abordar el debat definitiu sobre el model de seguretat nacional. Anàlisi dels diferents sistemes defensius de països de dimensions semblants. Valoració de la posició estratègica de Catalunya a Europa i al món. Comptar, en aquest debat, tant amb experts provinents de la defensa com de la seguretat pública i privada.
 • Policia. Unificació definitiva del Cos de Mossos d’Esquadra (CME) i Policia Local en un sol cos, sota comandament d’Interior, com a resultat de la discussió i aprovació definitiva de la Llei de Policia de Catalunya.
 • Represa de l’activitat de l’Escola de Policia de Catalunya a màxims per cobrir les necessitats de seguretat del nou estat a curt i a mitjà termini.
 • Posterior a la unificació, definició de les competències dels caps de policia local de la ciutat on s’ubica el cos i dependència funcional de l’alcalde o el regidor delegat.
 • Assumpció de les funcions pròpies d’una policia estatal, previ dimensionament dels efectius. La policia ja no és només policia de seguretat i proximitat, sinó que assumeix competències plenes, com a policia integral d’un estat.
 • Assumpció de polítiques nacionals i internacionals d’intel·ligència policial.
 • Defensa. Assumpció de les tasques de defensa del nou país des del mateix cos de la Policia, mitjançant la creació d’una divisió especifica que fonamenti l’eficàcia en l’especialització i en l’aplicació dels avenços tècnics i tecnològics en defensa militar.
 • Foment de la tecnologia pròpia de vigilància i defensa militars, amb l’objectiu de tendir a l’autosuficiència en aquest camp.
 • Seguretat privada. Redactar al més aviat possible una llei de seguretat privada, per enfortir la col·laboració amb els cossos de seguretat. Limitar la quantitat d’aspirants a vigilant de seguretat (agent de seguretat privada) en cada promoció, per eliminar l'excés de vigilants que hi ha a hores d’ara a l'Estat Espanyol. Donar cabuda dintre del sector als auxiliars de serveis (agent de seguretat privada), actualment en una situació de buit normatiu. Redistribuir l'excés d'escortes privats en casos de protecció de violència de gènere. Regulació normativa de funcions i competències en matèria de vigilància privada.
Valora la proposta
2
Un Sistema Nacional de Salvaments i Emergències

Els equips d’intervenció en emergències i salvament són un bé preuat que ha d’atendre tot un territori de manera equilibrada, pel que necessita estar ben coordinat i estar dotat amb uns mitjans adequats per ser-hi present. El nou país no es pot permetre ni el malbaratament ni la desatenció.

Com ho farem?
 • Creació del Sistema Nacional de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament. Per àmbits, abastarà:
 • Extinció d’incendis i salvament. Els efectius i mitjans dels serveis de salvament i extinció d’incendis s’han de coordinar en l’INFOCAT i cobrir amb garanties tot el territori del nou país.
 • Cal repensar el nexe bombers funcionaris–bombers voluntaris, transformant-los en un sol cos, configurant la relació del bomber voluntari en una relació contractual tot seguint els models europeus, garantint l’operativitat i la protecció de la salut en el Cos. Cal garantir un correcte desplegament territorial i uns nivells màxim i mínim de servei bàsic a tot arreu.
 • Optimització dels recursos humans i tècnics disponibles en el nou Cos entre professionals i la nova denominació dels anteriors voluntaris, per cobrir de manera ràpida l’ítem anterior. Homogeneïtzació del sistema d’organització i competències dels cossos de bombers i de la formació que reben amb la promulgació d’una llei del bomber de Catalunya.
 • Actualització de la regulació del Decret que regula els bombers d’empresa per incorporar-los definitivament al Sistema Nacional de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament.
 • Agents rurals incorporats al Cos de Mossos d’Esquadra. Assumirien funcions de policia integral rural, assignats al Departament d’Interior.
 • Guàrdies forestals. Articulació d’un cos (175–180 com a màxim) de tècnics superiors en gestió forestal (abans, FP2 forestal), provinents de l’actual Cos d’Agents Rurals que dependrien orgànicament del Departament d’Agricultura i amb la funció de fomentar i donar suport a l’activitat forestal i la gestió pública i privada de la forest.
 • Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Cal una regulació integral amb rang de llei d’aquest col·lectiu, que inclogui, entre d’altres, la doble funció entre extinció en l’època de risc d’incendi forestal i de prevenció la resta de l’any. Integració de les ADF en el Sistema Nacional de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament. Cal incorporar les ADF al Departament d’Interior durant el període d’alt risc d’incendi forestal i en les activitats de suport a bombers durant les activitats d’emergències definides prèviament, per garantir la millor coordinació possible, la formació i la millora en la capacitat de resposta, atesa l’àmplia implantació territorial.
 • Articulació del voluntariat en les tasques de prevenció i suport en l’atenció a emergències.
 • Possible integració dintre d'aquest cos dels guardes de camp, inclosos com a especialització dintre de la seguretat privada, previ reciclatge i formació adients.
 • Emergències 112. Repensar-ne la implantació, com a servei correctament dimensionat sobre la base de les necessitats, atès per professionals, organitzat de manera descentralitzada, fonamentat en el coneixement del territori i centrat en l’atenció sense demora de l’emergència sorgida.
Valora la proposta
3
Un servei de protecció civil de base popular

El servei nacional de protecció civil és la millor manera d’implicar la societat en la seva autodefensa, però aquest servei cal que assumeixi uns paràmetres de compromís i certa rigidesa perquè sigui eficaç.

Com ho farem?
 • Servei nacional de protecció civil. Suposarà la implicació de la societat en la seva autoprotecció. Caldrà procurar-li una formació reglada i de qualitat que, a més, compti com a mèrit d’accés i promoció laborals.
 • Reforma i desenvolupament de la Llei de Protecció Civil de Catalunya, de manera que inclogui el Cos de Protecció Civil com un cos auxiliar dels cossos professionals de seguretat i emergències.
 • Definició de les competències de la figura del tècnic en protecció civil. Tipificar les seves funcions amb precisió.
 • Definició de tasques de suport dels voluntaris del Cos de Protecció civil als cossos d’emergències i seguretat, de manera que només les desenvolupi personal amb un nivell tècnic predeterminat. Cal definir la relació entre voluntaris d’ADF i voluntaris de Protecció Civil per als municipis petits que només disposen d’una organització.
 • Incorporació dels auxiliars de servei que, sense ser vigilants de seguretat, alguns compten amb una important formació en prevenció i, possiblement, se sentirien més propers a tasques de protecció civil que no pas de seguretat pròpiament dita.
 • En l’àmbit més operatiu, organitzar l’activació de l’emergència mitjançant protocols senzills, sense que homologar-los sigui una càrrega per als ajuntaments.
 • Incentivar la segona activitat de bombers i policies en el camp de la protecció civil perquè siguin motor i direcció en la formació en aquest àmbit. En aquest sentit, cal crear un grup d’estudi, suport i anàlisi de protecció civil format per bombers i policies en segona activitat i altres persones d’experiència contrastada, que en definiran el nou model.
 • Estudiar el paper del CECAT com a complement de la resta de centres de control dels cossos d’emergències. Relacionar-lo amb el cost que té per decidir-ne el manteniment o la desaparició. 
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos