La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

LA INNOVACIÓ AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

Una República que esdevingui referent al món en el desenvolupament de la innovació, tant tecnològica com social, que permeti augmentar l’apoderament de la ciutadania i la seva qualitat de vida, millori la competitivitat de les empreses i afavoreixi la qualitat dels serveis i l’eficiència de les administracions públiques. Un model que situï el ciutadà al centre del cercle de la innovació.
 

Els pilars de la nova república

1
Infraestructures digitals per millorar l’eficiència dels serveis i la competitivitat

Les infraestructures digitals i la utilització generalitzada per la societat en general i les empreses en particular és una de les eines fonamentals per millorar l’eficiència dels serveis públics, la competitivitat econòmica i el coneixement. Els principals canals físics de comunicació són dos: les xarxes telefòniques i d’Internet fixes, i les xarxes mòbils que fan ús de l’espectre radioelèctric, que és un bé de domini públic estratègic.
L’espectre radioelèctric és un recurs escàs de domini públic que té un valor estratègic i econòmic essencial per al desenvolupament de les TIC, alhora que també ho és per a la seguretat nacional de la República Catalana. Les polítiques de potenciació de les tecnologies de la informació i les comunicacions en general, i la d’espectre en particular, són vistes com una de les palanques més potents de reactivació econòmica i creació d’ocupació.
Aquestes infraestructures seran sostenibles i amb baixes emissions de carboni. Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen solucions per impulsar una economia dinàmica i global, basada en l’eficiència i el respecte vers al medi ambient, i contribueixen a rebaixar les emissions de carboni associades a la construcció, el transport i la logística, a més de facilitar la reducció del consum energètic, tant dels sector productors com de la societat civil en general.

Com ho farem?
 • Crear i col·locar en el mercat diverses bandes públiques d’espectre radioelèctric aptes per al desplegament i complement de la xarxa d’accessos sense fils, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de la banda ampla en tot el territori català i satisfer les creixents demandes d’aquest recurs.
 • Definir el servei universal per a la prestació de comunicacions electròniques a Catalunya que inclogui no només la garantia d’accés a un ample de banda mínim (superior als 20 Mbps actuals a l’Estat Espanyol) a qualsevol punt del territori, sinó també la garantia d’accés a determinats continguts audiovisuals en català.
 • Desenvolupar i promoure les xarxes d’alta velocitat de fibra òptica fins a la llar al 100 % del territori català, incloent-hi els polígons industrials i les zones d’activitat econòmica.
 • Regular i garantir la neutralitat de xarxa i serveis a Catalunya a fi i efecte d’evitar pràctiques anticompetitives (ràting zero, etc.) que puguin condicionar l’accés a infraestructures i continguts digitals dels ciutadans de Catalunya.
 • Crear i fomentar polítiques per preservar la funció de servei públic dels mitjans audiovisuals públics catalans i l’accés dels ciutadans a continguts audiovisuals en català.
 • Creació de la Identitat Digital Nacional de Catalunya.
 • Creació del Vot Electronic Oficial, i potenciar-ne l’ús en tots els àmbits ciutadans.
 • Potenciar l’Agencia Nacional de Ciberseguretat de Catalunya.
 • Prendre possessió, crear, ordenar i regular l’espectre radioelèctric català.
 • Redefinir i crear nous sistemes generals d’e-Administració, oferint i facilitant al ciutadà, empreses i entitats tràmits administratius electrònics.
 • Creació i desplegament d’infraestructures crítiques tecnològiques, necessàries per al funcionament del nou Estat català.
 • Redefinir i potenciar el CATNIX com un punt neuràlgic en la xarxa Internet catalana.
 • Impulsar la connexió d’Internet a Catalunya mitjançant un cable interoceànic.
 • Creació del Pla de Desplegament Sostenible d’Infraestructures Tecnològiques, entre el Govern català, les operadores de telecomunicacions i les empreses tecnològiques a Catalunya per assolir el reptes de reducció d’emissions de carboni.
 • Impuls per la creació d’un nou Supercomputador de Catalunya, fent més potent l’actual.
Valora la proposta
2
La transferència tecnològica al servei de l’empresa, l’emprenedoria i la innovació social

Potenciar el lideratge al desenvolupament de projectes de recerca i innovació a Catalunya, així com desenvolupar un Pla Nacional de Transferència Tecnològica prioritzant les polítiques públiques per a la transferència de coneixement de la universitat a l’empresa i potenciació de l’emprenedoria, i consolidació i creixement dels sectors industrials tradicionals gràcies a les tecnologies de la informació i les comunicacions.
Tanmateix, potenciar un sector tecnològic capdavanter amb l’objectiu d’ajudar les empreses TIC catalanes a créixer millorant alguns dels seus àmbits per al negoci, fomentant una economia competitiva i dinàmica, basada en la tecnologia i el coneixement, amb la creació de nous productes i serveis innovadors, l’augment dels nivells de productivitat, l’establiment de sinergies mitjançant la cooperació entre empreses, i la capacitació i disponibilitat dels recursos humans i materials necessaris que permetin afrontar el reptes globals de futur. Tanmateix, la innovació social ha de ser un punt cabdal en el desenvolupament de noves maneres de relacionar-se.

Com ho farem?
 • Creació de la Catalan Digital Academy: L’objectiu d’aquesta acadèmia és dotar de formació professional a joves llicenciats d’estudis no tecnològics que vulguin formar-se per entrar en el sector tecnològic i, alhora, oferir la formació continuada de les pimes que no tenen capacitat de gestionar-la o que no la troben fàcilment en el mercat.
 • Campanya de captació de talent femení: Un dels problemes del sector tecnològic és la masculinització, la manca de vocacions femenines. És imprescindible revertir aquesta situació que ja s’inicia en els estudis de secundària. Per aquest motiu, es dissenyarà una campanya específica a desenvolupar als instituts per fomentar les vocacions cientificotècniques en les noies.
 • Creació de noves escoles de Formació Professional TIC i beques per a estudiants amb pocs recursos.
 • Potenciació de les competències ens Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en el currículum d’estudis en l’Estat català.
 • Modificació de les regulacions per afavorir la creació d'empreses innovadores: la continua innovació en l’àmbit tecnològic fa aparèixer noves professions i també noves activitats empresarials o maneres de treballar, com ara els espais de treball cooperatiu (coworking).
 • Creació d’un pla específic de suport a la creació d’empreses de base tecnològica (creació de nous vivers d’empreses i d’espais d’oficina a preus baixos, desenvolupament d’una xarxa de mentors i professionals que assessorin i ajudin les empreses en les seves fases inicials i de llançament dels seus productes i serveis; establiment de mecanismes per potenciar la transferència tecnològica des de les universitats).
 • Potenciació de la Mobile World Capital, no tan sols el Mobile World Congress, sinó la creació mitjançant la fundació d’un ecosistema líder mundial en l’àmbit de les tecnologies mòbils.
 • Consolidar Catalunya en un punt internacional d’esdeveniments tecnològics amb la creació i potenciació d’esdeveniments nacionals i internacionals tecnològics, entre els quals el Mobile World Congress, l’Smart City Expo, l’IoT Congress, ITWorldEdu, el 4 Years from Now, l’eShowBarcelona, el Sonar +D, el Gamelab, Biz Barcelona i el MIHealth.
 • Creació de polítiques de finançament a les empreses tecnològiques:
 1. Creació d’un programa d’inversió de capital llavor amb fons públics i privats per a noves empreses.
 2. Creació d’un programa d’inversió de capital de risc amb fons públics i privats per a empreses existents.
 3. Creació d’una línia de préstecs de condicions favorables amb avals públics per al desenvolupament d’empreses amb base tecnològica.
 4. Coordinació dels diferents fons d’inversió públics i privats de Catalunya per potenciar l’emprenedoria d’empreses amb base tecnològica.
 • Establir un programa d’internacionalització amb el suport de les delegacions del Govern a l’exterior i la creació de la figura d’ambaixadors tecnològics de Catalunya als professionals rellevants del sector.
 • Desenvolupar el pla nacional Catalunya plataforma de negocis (hub) tecnològics que coordini l’intercanvi de coneixement i la innovació de les empreses tecnològiques amb empreses del sector de la logística, l’agroindústria, l’educació, la salut, les indústries creatives, l’esport, els serveis i el comerç. Tanmateix, potenciar el desenvolupament de solucions tecnològiques en els camps de la banca i serveis generals com l’aigua, la llum o el gas.
 • Creació, entre les administracions publiques, el col·legis i les associacions professionals i representats ciutadans, del codi ètic per a empreses i professionals del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
Valora la proposta
3
Les TIC com a eina transversal de transformació social i d'economia col•laborativa

Les tecnologies de la informació i les comunicacions són especialment importants en la majoria d’àmbits del nostre dia a dia, ja que ens permeten aprofitar les seves possibilitats en molts dels àmbits que desenvolupa la humanitat, especialment en els entorns educatius, laborals, institucionals i empresarials.
L’economia del coneixement descriu la tendència de les economies avançades a ser cada vegada més tributàries del coneixement, la informació i la formació, així com la necessitat creixent dels sectors públics i privats de poder accedir fàcilment aquests tipus d’elements. El coneixement i la tecnologia s’han fet cada vegada més complexos realçant cada vegada més el vincle entre l’empresa, entitats i administracions públiques com a medi per adquirir coneixements especialitzats.
Les TIC en general, però més en concret les plataformes d’economia col·laborativa, han introduït un canvi de paradigma en molts sectors econòmics i mercats, eliminant barreres d’entrada, modificant el model de relació subministrador–consumidor, difuminant els límits entre sectors o mercats, entre d’altres. El nou Estat català haurà de ser capaç de regular i controlar l’impacte de les TIC en tots els sectors econòmics a fi i efecte de vetllar per models econòmics amb competència, més justos i equitatius.

Com ho farem?
 • Creació del Comissionat o la Secretaria General d’Innovació Tecnològica, depenent del màxim òrgan del govern que permetrà potenciar transversalment la innovació tecnològica del nou govern de l’Estat català, integrant totes les entitats públiques amb competències en tecnologies de la informació i les comunicacions, així com la potenciació i promoció del sector tecnològic a Catalunya.
 • Promoció de la cultura i els valors de Catalunya mitjançant la creació i difusió de continguts i l’accés al patrimoni cultural en format digital d’una manera global i eficaç mitjançat en Pla de Desenvolupament de la Industria Cultural Digital. Potenciació del català a Internet i del domini .cat.
 • Creació del Pla de Coneixement Tecnològic, que englobarà el plans específics de formació en els diferents sistemes educatius, així com en la formació contínua, descrits en altres punts d’aquest programa.
 • Creació del Pla de Desenvolupament de la Innovació Tecnològica, on es potenciarà la transformació digital dels sectors industrials tradicionals i la potenciació del sector tecnològic català i englobarà els plans relacionats descrits en altres punts d’aquest programa.
 • Creació del Govern Digital, un conjunt d’eines tecnològiques usades pel futur govern català per modernitzar, dinamitzar i millorar l’eficiència de les gestions i decisions que afectin qualsevol àmbit de l’administració catalana.
 • Creació del Col·legi Digital, un conjunt d’eines tecnològiques que permetrà a estudiants, professors i pares col·laborar en els processos educatius, així com tenir un seguiment i contacte continu de les activitats escolars i extraescolars entre tots.
 • Creació del Salut i Benestar Digital, un conjunt d’eines tecnològiques que permetrà accedir a la carpeta clínica compartida, així com a la prescripció i el control de la medicació, utilitzant una plataforma única digital, entre d’altres. Tanmateix, permetrà el contacte, seguiment i control de les persones creant un espai virtual per lluitar contra l’aïllament i la soledat, especialment de les persones grans o amb discapacitats.
 • Creació i potenciació de plataformes digitals d’identificació i pagament, mitjançant les tecnologies mòbils o altres dispositius tecnològics.
 • Crear, conjuntament amb tots el agents implicats, el Pla Nacional d’Emergències Tecnològiques fent evolucionar l’actual Pla d’Emergències TIC. Creant un nou sistema de coordinació i protocols en cas d’emergències entre Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Bombers, Servei d’Emergències Mèdiques, Policies Locals i altres entitats necessàries, perquè funcionin correctament. Així mateix, es milloraran i es crearan nous recursos tecnològics utilitzats per cadascun.
 • Crear i establir mecanismes per a la regulació, defensa i control de l’activitat de les empreses de l’economia col·laborativa o participativa que utilitzen les xarxes tecnològiques per al desenvolupament del seu negoci, bé sigui llogant, prestant, intercanviant, venent, regalant o compartint productes o serveis propis o de tercers.
 • Creació d’un Ens Regulador Tecnològic de Catalunya que defensi i potenciï els interessos de ciutadans, empreses i entitats davant dels abusos o les mancances que puguin efectuar les empreses tecnològiques o per l’ús de la tecnologia de determinades empreses o col·lectius, així com establir canals de mediació i resolució en cas de conflicte entre les parts.
 • Potenciar l’ús generalitzat de les dades obertes (mashup, llocs webs que combinen continguts de diferents fonts d’Internet) i col·laboració oberta distribuïda (corwdsoursing: Twitter, xarxes socials, wikis, missatges de text) per potenciar la transparència i el compliment dels plans de govern de les administracions públiques catalanes.
 • Creació de la Llei catalana de comunicacions electròniques, amb la col·laboració de ciutadans, empreses, col·legis professionals, entitats i partits polítics.
Valora la proposta
4
Les TIC a l’abast de tothom

Malgrat que l’ús de les TIC entre els ciutadans està a la mitjana europea, ens trobem que moltes persones en edat laboral no són usuàries habituals d’Internet ni, fins i tot, d’un ordinador o tauleta. Això provoca que aquestes persones, caracteritzades per un nivell molt baix d’estudis i molt concentrada en determinats barris de les ciutats o pobles, quedin exclosos del mercat laboral i tinguin greu risc d’exclusió social.
La integració social i desenvolupament personal són prioritats per a la República Catalana i les TIC faciliten la integració dels col·lectius amb més risc d’exclusió social proporcionant instruments que faciliten l’accés a nous serveis, nous continguts i nous canals i espais de comunicació, formació i estímuls personals. Les tecnologies de la informació i les comunicacions faciliten també les polítiques de responsabilitat social corporativa a les empreses, l’accessibilitat a la formació, i posen els recursos culturals a l’abast de tothom, afavorint el desenvolupament personal. Gràcies a les TIC es pot comprendre i actuar massivament, intuïtivament i profundament en les necessitats dels ciutadans, al mateix temps que aquests, utilitzant-les, adquireixen unes competències que els capaciten no tan sols personalment sinó també professionalment.

Com ho farem?
 • El Pla nacional contra l’escletxa digital serà prioritari per al nou Govern de la República Catalana. Creació i posada en marxa del Pla ciutadà d’evolució tecnològica, establint com a fita que en el 2025 no hi hagi analfabetisme digital, impulsant així el desenvolupament social i econòmic del país. Establiment de l’obligatorietat d’estar en possessió de l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, ACTIC, o equivalent mitjançant titulació superior en TIC, per accedir o desenvolupar qualsevol càrrec administratiu de l’administració catalana.
 • Potenciació i redefinició de la Xarxa de Punts TIC i Òmnia de Catalunya com a espais on la innovació i la transferència de coneixement i desenvolupament de la xarxa ciutadana sorgeixi, creant al mateix temps una xarxa de laboratoris de cocreació.
 • Potenciació del Pla Internet Segura, per a la utilització segura de les tecnologies de la informació i el coneixement.
 • Desenvolupament de polítiques actives de potenciació del teletreball en les empreses i les administracions públiques, fent així més viable l’horari laboral per a la conciliació familiar i reduint despeses de desplaçament als ciutadans i protecció mediambiental, al mateix temps que s’augmenta la rendibilitat de les empreses.
 • Creació d’un conjunt d’eines tecnològiques de participació ciutadana mitjançant una plataforma de participació i informació de les polítiques públiques convidant a participar tots els ciutadans en consultes públiques per establir aquestes polítiques, proposar idees i prendre decisions.
 • Potenciar la conscienciació i defensa dels drets del ciutadà per al coneixement del que representa l’ús de les seves dades personals per tercers, amplificat essencialment en l’ús a Internet, donant-los l’oportunitat de decidir la utilització d’aquestes dades.
Valora la proposta
5
País, ciutats i pobles intel•ligents

Les Smart Cities o ciutats intel·ligents són el resultat de la necessitat cada vegada més important d’orientar les nostres vides cap a la sostenibilitat. Aquestes ciutats poden definir-se com ciutats del coneixement, digitals, cibernètiques o ecològiques. Els països, ciutats i pobles intel·ligents se serveixen d’infraestructures, innovació i tecnologia per reduir el consum energètic i l’emissió de carboni, però també per millorar la qualitat de vida dels ciutadans en altres aspectes, com pot ser la seguretat o el transport amb serveis que faciliten el dia a dia de les persones. Es pot dir que són ciutats o pobles que han desenvolupat un sistema de sistemes que funcionen de forma conjunta.
Apostem perquè aquests sistemes, infraestructures, innovació i tecnologies estiguin primer al serveis dels ciutadans i seguidament de les ciutats i pobles del nostre país. Les Smart Cities només tenen sentit si serveixen per solucionar els reptes que tenim com a ciutadans dins d’aquestes àrees urbanes. Per tant, les solucions tecnològiques han d’estar al serveis dels projectes de ciutat.
Les ciutats intel·ligents són també les que disposen d’una administració més oberta i transparent i que utilitzen les TIC per apropar l’administració al ciutadà, aprofitant la capacitat que ofereixen els canals digitals per millorar la transparència en la gestió i fomentar la innovació en els processos de comunicació bidireccional ciutadà – administració.

Com ho farem?
 • Creació del Pla nacional de ciutats i pobles intel·ligents de Catalunya, on es marcaran les línies estratègiques a seguir i els objectius a aconseguir per als propers 20 anys i el qual estarà obert a la participació de cadascun dels agents de la ciutat o poble.
 • Creació de línies de treball especifiques pel sector tecnològic en l’àmbit de les ciutats i pobles intel·ligents (Smart Cities) i de la internet de les coses (IoT) amb polítiques actives d’ajuts per a la innovació i l’atracció de talent a Catalunya. Es crearan clústers especialitzats en transport i mobilitat intel·ligent, sistemes de residus i tractament d’aigües, educació intel·ligent, emergències intel·ligents, sostenibilitat intel·ligent, subministres d’aigua, llum i gas intel·ligents i participació ciutadana intel·ligent.
 • Creació y seguiment de les normes, els protocols i els requisits de les ciutats i pobles intel·ligents de Catalunya seguint els estàndards de la ITU. Aquesta funció recaurà sobre el nou ens regulador tecnològic de Catalunya.
 • Creació de la llei de ciutats i pobles intel·ligents, així com el reglament d’us de les plataformes tecnològiques.
 • Transformació de LOCALRET en un organisme intersectorial, depenent del Comissionat o la Secretaria General d’Innovació Tecnològica, capaç de donar suport permanent als ajuntaments i governs per dissenyar les ciutats i pobles intel·ligents, així com ajudar a posar en funcionament els seus projectes. LOCALRET haurà de ser també l’organisme encarregat d’efectuar la governança del Pla nacional de ciutats i pobles intel·ligents de Catalunya, vetllant per l’assoliment dels objectius establerts i la coherència i cohesió territorial dels diferents projectes i iniciatives.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos