La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

TURISME

UN TURISME SOSTENIBLE I DE QUALITAT

La República ha d’assegurar la continuïtat de l’especialització turística i ha d’esdevenir una destinació de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor afegit —que no exclusivament de luxe—, amb una oferta diversificada i estesa pel territori que ens permeti assegurar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’activitat turística, i que contribueixi a fer conèixer a tot el món els trets que ens distingeixen com a nació.
 

Els pilars de la nova república

1
Qualitat i sostenibilitat del servei als turistes i visitants

Cal que el servei que es proporciona tant als turistes com als visitants estigui en consonància amb el tipus de turista d’elevat valor afegit —que no necessàriament de luxe— que volem atreure. Per aquest motiu, cal millorar la qualitat dels serveis i les infraestructures turístiques. Cal distribuir els beneficis del turisme entre tota la població i generar ocupació de qualitat i, d’aquesta manera, reforçar el consens social sobre el sector i promoure l'equilibri territorial.

Com ho farem?
 • Impulsar una nova governança que generi complicitats entre societat, institucions i món privat, dotant de més recursos la Direcció General de Turisme i les administracions amb competències turístiques, amb l’objectiu d’implementar polítiques que permetin una gestió integral de l’activitat turística i la capacitat d’actuació en cadascun dels elements de la cadena de valor que representa el turisme.
 • Elaborar un pla integral de qualificació i reciclatge dels treballadors i professionals del sector, amb l’objectiu d’impulsar la formació contínua, establint vincles permanents entre escoles de turisme, sector privat i institucions públiques que, mitjançant plans d’estudis i programes especialitzats de pràctiques actualitzats, permetin afavorir una ocupació laboral de qualitat i alt valor afegit.
 • Segmentar les polítiques de promoció turística perquè permetin captar nous perfils de demanda menys sensibles al preu i més vinculats a la qualitat de l’oferta, mitjançant el desenvolupament de sistemes de gestió i monitorització de dades turístiques i l’anàlisi de dades massives (big data).
 • Promoure un pla integral de modernització de les infraestructures d’acollida turística que promogui la desconcentració i diversificació territorial de l’activitat turística, amb l’objectiu de repartir millor la pressió dels fluxos turístics i els beneficis de l’activitat turística al territori.
 • Incorporar de forma sistemàtica la implementació de pràctiques d’economia verda per disminuir els costos de funcionalment —energia, aigua, compres, residus...— i per diferenciar-ne el servei, per exemple, mitjançant la promoció d’etiquetes ecològiques i d’estàndards internacionals que certifiquin i posicionin internacionalment la nostra oferta com a sostenible, o bé la implementació de sistemes d’autoproducció i autoconsum energètic als allotjaments i les infraestructures turístiques.
 • Establir una política fiscal moderna per al sector, les pimes i els emprenedors que respongui als nostres interessos, tant sectorials com generals, i plantejar noves fiscalitats que plantegin gravar les activitats que generen més externalitats negatives, com pot ser la de l’ús intensiu de l’espai públic.
 • Redistribuir la riquesa generada pel sector turístic. Aquesta es basa en bona mesura tant en elements intangibles, com el clima i la cultura; com en elements tangibles com la seguretat i les infraestructures. Actualment aquestes variables representen externalitats tant pels operadors turístics com pels turistes. Aquesta situació ha d'equilibrar-se amb la creació de tributs específics.
 • Elaboració d’un pla territorial sectorial que permeti planificar territorialment el turisme, per exemple, prevenint desgavells urbanístics i ambientals, o bé vetllant per la interconnectivitat de les infraestructures de transport, els ports, els aeroports, el ferrocarril i la xarxa de carreteres, establint mecanismes de coordinació que permetin optimitzar la mobilitat de turistes i visitants, especialment a l’estiu.
 • Prioritzar la rehabilitació o la substitució d’allotjaments turístics per davant de la nova creació, especialment en zones no urbanitzades o escassament urbanitzades, per reconvertir, per exemple, les destinacions turístiques més madures que comencen a presentar importants evidències d’obsolescència turística.
 • Vetllar per l’accessibilitat als recursos i serveis turístics, així com del país en general, amb la finalitat de fer els Països Catalans una destinació de qualitat i cohesió social.
 • Continuar impulsant les TIC per facilitar la informació vinculada als continguts turístics del país abans, durant i després del viatge, mitjançant la millora contínua dels canals de comunicació i suport digitals, incentivant l’ús i el posicionament del sector en el món de les TIC (especialment en pimes i activitats que interessi promocionar) com a eines amb grans avantatges de gestió, promoció i comercialització.
Valora la proposta
2
El patrimoni cultural, natural i humà per desenvolupar un turisme de qualitat

El patrimoni cultural, natural i humà és un factor de competitivitat únic i singular al qual hem d’atorgar el màxim valor per diferenciar la nostra oferta de la de la resta de països i ciutats competidors. La nostra oferta ha de parlar del nostre país i ha de fer emissaris de la nostra identitat els turistes mitjançant la promoció dels trets i els valors que ens distingeixen, amb elements històrics, culturals, naturals i patrimonials.

Com ho farem?
 • Establir un pla estratègic de la marca Catalunya com a destinació turística singular de forma coordinada amb tots els sectors i les administracions implicats en els elements que configuren la nostra identitat singular, com ara els culturals, els esportius, els agraris i els parcs i espais d’interès natural. Promoure de forma organitzada i programada, a curt i a mitjà termini, aquests valors i trets diferencials, tant directament i convencionalment com mitjançant altres productes (pel·lícules, exposicions, reportatges, esdeveniments...) als països emissors.
 • Introduir de forma sistemàtica el turisme com a mecanisme de valorització de tot el nostre patrimoni material i immaterial i activitats tradicionals, que contribueixi a mantenir-lo i continuar-lo. Derivar recursos directament generats per l’activitat turística al manteniment del patrimoni.
 • Consensuar i desenvolupar amb els operadors turístics les fórmules específiques per aprofitar el nostre patrimoni i els trets diferencials com a factor d’atracció i de complement de l’activitat turística tradicional.
Valora la proposta
3
La marca Barcelona, clau per potenciar l’activitat turística del país

Assegurar la compatibilitat de l’activitat turística del país amb la sostenibilitat i convivència de la ciutadania, les funcions urbanes i residencials, mantenir i millorar el tradicional caràcter acollidor i amigable de la població autòctona envers els turistes, distribuir els beneficis del turisme entre tota la població i generar ocupació de qualitat.

Com ho farem?
 • Potenciar les diferents marques turístiques del país i la seva idiosincràsia.
 • Aprofitar el nou caràcter de capital d’Estat de Barcelona i la captació del màxim nombre possible d’activitats centrals —ambaixades, seus corporatives i d’organismes internacionals...— per reforçar el nombre de visitants de negocis i d’esdeveniments —congressos, trobades internacionals...
 • Aconseguir que els esdeveniments de més renom i que més ens reporten es continuïn celebrant al nostre territori. Intensificar la política de captació de grans esdeveniments de forma coordinada entre l’administració local i la nacional.
 • Coordinar les polítiques turístiques per alinear els interessos econòmics del país, treballant per reforçar les sinergies entre Barcelona i la resta de destinacions catalanes.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos