La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

UNIÓ EUROPEA I POLÍTICA INTERNACIONAL

UNA REPÚBLICA EUROPEA IMPLICADA EN LA GOVERNANÇA GLOBAL

La República Catalana serà un estat de la Unió Europea que contribuirà a la governança global i esdevindrà nucli de les relacions euro-mediterrànies. Una República que serà un actor internacional amb una política exterior activa que promourà els principis dels drets humans, la justícia global i la fraternitat universal, i que serà proactiva en la contribució als grans reptes mundials. La República Catalana serà reconeguda pel seu compromís i solidaritat i esdevindrà un actor global respectat i valorat pel valor afegit de les nostres aportacions per fer un món més just, més solidari, més inclusiu i més sostenible.


 

Els pilars de la nova república

1
Una República Catalana en una Europa federal

La defensa del nou país ha d’incloure el marc internacional en què s’haurà de moure aquest nou estat. El model d’estat republicà que defensem assoleix el seu màxim sentit si és dins de la Unió Europea. L’europeisme és i ha estat molt majoritari en la cultura política catalana. Per això, la nova República ha de néixer dins d’aquesta Unió Europea en constant definició. Volem ser actors destacats en la construcció d’una Europa políticament vertebrada, complexa i plural. Una Europa que sigui capaç de superar la fragmentació i les profundes desigualtats que conté i deixar de banda aquesta política desplegada davant la crisi, al servei dels interessos dels estats dominants, les institucions financeres i el gran capital.

Com ho farem?
  • Defensar la conversió de la Comissió en un govern no subjecte a quotes estatals, i responsable davant d’un Parlament Europeu que, a més, tingui iniciativa legislativa.
  • Sol·licitar, com a estat membre, la inclusió del català com a llengua oficial de la Unió Europea.
  • Treballar aliances per aconseguir una majoria d'estats a favor de superar l'estancament actual del projecte europeu i anar progressivament cap a la creació dels Estats Units d'Europa.
Valora la proposta
2
Governança global per un món més just i solidari

El fet de ser un país obert al món, i la voluntat de construir una democràcia avançada, ens esperona a construir un projecte nacional vinculat a la construcció d’un ordre internacional més just i solidari en l’arena internacional. La governança global i la defensa dels drets humans, la pau i la seguretat col·lectiva, la protecció ambiental i la lluita contra el canvi climàtic, juntament amb la recerca d’un desenvolupament just i equitatiu dels pobles, són els principals reptes i compromisos vers la comunitat internacional de què formem part.

Com ho farem?
  • Situar com a prioritat de l’actuació diplomàtica de la República Catalana la implicació en actuacions de justícia internacional, la governança democràtica i la lluita contra la violència i la delinqüència internacionals.
  • Assumir com a pròpies, i fomentar-les, les actuacions encaminades a la millora de la governança global i implicar-se en les actuacions mundials de la lluita contra el canvi climàtic i la preservació del medi ambiental en totes les facetes.
  • Contribuir valuosament amb els nostres valors distintius a la governança de les organitzacions internacionals i amb l’adopció de tractes i acords.
Valora la proposta
3
Esdevenir un eix vertebrador de les relacions euro-mediterrànies

Des de la ubicació europea, la República Catalana s’haurà de plantejar una ambiciosa intervenció a l’àrea mediterrània. Som, també, substancialment i materialment mediterranis. D’origen i de tradició. Per necessitat i per vocació. Continuadament. I hem d’aspirar a estrènyer els lligams amb totes les societats i cultures que conformen aquest espai històric i polític que va contenir algunes de les civilitzacions antigues més influents en el desenvolupament de la humanitat i que, avui, en plena transformació i maldant per superar conflictes crònics, espera poder ser redefinit com un dels possibles grans conglomerats polítics de l’era de la globalització. La República Catalana s’ha de convertir en referent, mediadora i ambaixadora de la pau i la democràcia entre les diverses cultures que conviuen a la Mediterrània.

Com ho farem?
  • Impulsar una política de diàleg permanent amb els estats mediterranis, enfortint-ne els lligams diplomàtics que facilitin tot tipus d’intercanvis.
  • Liderar políticament les estructures de govern de l’àmbit mediterrani.
  • Impulsar accions encaminades a dotar Barcelona del rol de capital de la Mediterrània.
  • Promoure solucions àgils, justes i satisfactòries als problemes urgents que periòdicament emergeixen a la regió mediterrània, com ara la crisi dels refugiats i la immigració il·legal.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos