La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

UNIVERSITATS

UNA UNIVERSITAT CAPDAVANTERA PER A UNA REPÚBLICA AVANÇADA

La República ha de fer possible un sistema universitari català que respongui a les necessitats de la societat i que disposi d’un finançament adequat que li permeti realitzar les seves tasques de formació, recerca i transferència de coneixement. Un model universitari que no es nodreixi de la precarietat laboral i que estigui basat en criteris d’excel·lència, transparència i igualtat d’oportunitats.

Els pilars de la nova república

1
Un sistema universitari capdavanter que impulsi el coneixement i estigui orientat a l’excel•lència

El sistema universitari català ha de ser capdavanter en impulsar el coneixement i el pensament crític de la societat i orientat a l’excel·lència, tant en la docència com en la recerca. Ha d’oferir estudis d’alta qualitat, ben dotats de medis i amb reconeixement internacional, coordinats amb activitats de recerca de primera línia.

Com ho farem?
 • Suport i valoració de la tasca docent del professorat, amb incentius per als projectes de millora docent.
 • Suport i valoració de la tasca de recerca del professorat, amb incentius per a la participació en projectes de recerca.
 • Elaboració d’un mapa de titulacions, pactat amb tots els actors del sistema universitari, que permeti optimitzar els recursos evitant duplicitats no justificades i que potenciï les titulacions resultants.
 • Adopció de criteris d’avaluació de la qualitat de les universitats en línia amb els usats en els rànquings internacionals.
 • Internacionalització, amb l’atracció d’estudiants d’altres països.
 • Suport i valoració del coneixement de llengües, en particular l’anglès, tant entre els professors com entre els alumnes.
 • Promoció del coneixement del català entre els estudiants i professors internacionals.
Valora la proposta
2
Igualtat d’oportunitats sense barreres d’accés a l’ensenyament universitari

El sistema universitari català ha de garantir la igualtat d'oportunitats, sense barreres d’accés a l’ensenyament universitari, amb preus públics que tendeixin a la gratuïtat i un sistema de beques ambiciós.

Com ho farem?
 • Sistema de preus i taxes no discriminatori. Tendir a la gratuïtat per aconseguir l'augment de la formació dels ciutadans sense cap barrera d'accés econòmic.
 • Sistema de beques per renda. Model de beques ambiciós (manutenció, allotjament, transport) que garanteixi l’accés a la universitat a tots els estudiants independentment del seu nivell de rendes.
 • Sistema de beques d’excel·lència (beques salari) que fomentin la motivació de l’alumnat i valorin el seu rendiment acadèmic.
 • Sistema de beques de mobilitat que permeti una universitat inclusiva territorialment vinculant al territori els diferents estudis universitaris i oferint beques de desplaçament als alumnes que hagin de moure’s per cursar-los.
Valora la proposta
3
Igualtat d’oportunitats sense sostres de vidre al desenvolupament professional

El sistema universitari català ha de garantir la igualtat d'oportunitats, sense sostres de vidre al desenvolupament professional ni discriminacions per motius de gènere en cap àmbit de la universitat, vetllant pel control dels mecanismes existents per prevenir i resoldre els casos de violència masclista.

Com ho farem?
 • Adopció de mesures per afavorir la conciliació amb la vida familiar.
 • Adopció de mesures que evitin la discriminació per gènere en tots els àmbits de la Universitat.
 • Definició clara de la carrera docent i establiment de mesures que permetin l’estabilització del professorat que hagi acreditat el seu bon rendiment.
Valora la proposta
4
Universitats participatives i inclusives socialment i territorial

El sistema universitari català ha de ser participatiu i inclusiu tant en l’àmbit social com en el territorial, elaborant un mapa de titulacions acordat i impulsant sinèrgies amb centres de formació professional i batxillerat.

Com ho farem?
 • Foment de les activitats de divulgació i de les universitats, en particular les adreçades a motivar als estudiants de secundària a continuar els seus estudis a la universitats.
 • Implicació de les universitats en la tasca de captació de perfils socials infrarepresentats entre els estudiants.
 • Promoció de les sinergies entre universitats i centres d’ensenyament superiors no universitaris.
 • Foment de les activitats de les universitats adreçades a la formació al llarg de la vida.
 • Facilitar al personal de les universitats períodes de la carrera professional fora del món acadèmic. Fomentar la col·laboració de professionals de prestigi reconegut en la tasca universitària.
 • Valoració dels col·lectius alumni.
 • Proporcionar una oferta suficient i de qualitat en formació universitària no presencial.
Valora la proposta
5
Un finançament homologable al dels països més desenvolupats

El sistema universitari català ha de tenir uns nivells d’inversió pública adequats per oferir una oferta d’excel·lència, sense precarització laboral i tenir la garantia de retorn social i econòmic a la societat de la inversió feta. Els costos del sistema universitari s’han de tractar com a inversió i no com a despesa.

Com ho farem?
 • Cobertura completa als pressupostos del finançament bàsic de funcionament de les universitats. Inversió en ensenyament universitari públic homologable a la dels països més desenvolupats, de l’ordre del 1.5-2 % del PIB.
 • Finançament addicional vinculat a un contracte programa amb objectius d’excel·lència, tant en docència com en recerca.
 • Criteris de finançament que tinguin en compte la mida i distribució geogràfica de les universitats en el seu finançament.
 • Col·laboració interuniversitària en consorci de serveis i titulacions compartides en casos particulars.
 • Eliminació de la precarietat de la contractació a la universitat, tant en PDI com en PAS.
Valora la proposta
6
Mecanismes de transparència per garantir el flux d’idees i de persones

El sistema universitari català ha de ser model de transparència perquè la societat valori i avali nivells alts d’inversió pública. Cal basar els mecanismes de selecció de personal i avaluació de resultats amb criteris d'excel·lència i igualtat de condicions. La transparència contribueix a garantir la igualtat d’oportunitats i la tasca social de la universitat.

Com ho farem?
 • Sistema d’accés d’alumnat únic al sistema universitari públic amb criteris objectius d'excel·lència.
 • Carrera professional del personal de les universitats, tant del PDI com del PAS, que garanteixi excel·lència, estabilitat i avaluació amb conseqüències.
 • Sistemes de selecció i avaluació del personal de les universitats amb criteris oberts, clars i comprovables que garanteixin flux d’idees i persones.
 • Sistema de comptabilitat analítica de costos amb criteris comuns a tot el sistema universitari.
 • Mecanismes clars de retiment de comptes a la societat.
 • Definició consensuada entre tots els actors del sistema universitari d’un sistema de governança que garanteixi l’autonomia universitària i el retiment de comptes.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos